Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Serveis Urbans’ Category

untitledUASC proposa mesures per incrementar el coneixement de les ordenances municipals per part de la ciutadania i estudiar de nou la implantació de la figura de l’agent cívic

Els comportaments incívics, si bé minoritaris a la nostra ciutat, suposen un atac a la convivència, una actitud d’insolidaritat i una falta de respecte cap a la immensa majoria de ciutadans que assumeixen cívicament els drets i deures derivats de la seva condició.

Es fa necessari que tothom senti l’espai públic com a seu i que ciutadanes i ciutadans se sentin partícips de la vida en societat. L’objectiu de les accions no ha de ser només lluitar contra les conductes incíviques, sinó que ha d’anar més lluny i generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomenti la capacitat de tothom d’implicar-se i sentir-se co-responsable del que passa a la seva ciutat o al seu poble

D’altra banda, les conductes incíviques a la via pública obliguen a destinar grans sumes de diners públics per a tasques de neteja, manteniment, reparació i reposició de béns; aquestes despeses podrien tenir una altra destinació. Per això, l’exigible respecte dels espais públics i del patrimoni de la nostra ciutat contribueix, a més, a millorar la gestió dels diners públics, permetent aplicar més recursos amb racionalitat al més prioritari.

UASC proposa a l’ajuntament de Sant Cugat l’inici d’una campanya per  donar a conèixer als santcugatencs i santcugatenques les ordenances municipals amb l’objectiu de millorar, encara més, el civisme a la nostra ciutat.

UASC  proposa obrir tres línies d’actuació.

La informativa, consistent en fer arribar a la gent el contingut de les ordenances, en definitiva, els seus drets i les seves obligacions.  

Es tractaria, doncs, de fer arribar a tots els domicilis un díptic informatiu amb una informació bàsica però també indicant com consultar tota la informació detallada a la web municipal, on també s’hauria de poder visualitzar els costos derivats de l’incivisme.

Tota aquesta informació s’entregarà sempre als nouvinguts a la nostra ciutat.

Al mateix temps, i regularment, es realitzarien campanyes de sensibilització als mitjans de comunicació de la nostra ciutat.

La formativa, mitjançant la implantació de la figura de l’agent cívic.

L’objectiu d’aquests agents (voluntaris, jubilats i gent a l’atur)  és sensibilitzar, informar i advertir sobre els comportaments incívics i oferir alternatives. Poden actuar, per exemple, en casos d’aparcaments en lloc prohibit, la no recollida de les defecacions dels gossos a la via pública,  l’ús incorrecte dels contenidors de deixalles, etc…

Des de l’any 2002 l’ajuntament de Sant Cugat ha intentat en diverses ocasions, però sense continuïtat, la implantació d’aquest agents. 

UASC creu que la seva viabilitat és possible perquè també poden oferir altres prestacions com ajuda a les entrades i sortides de les escoles, pacificar i regular la circulació de bicicletes per els carrers del centre, facilitar informació d’irregularitats a  la policia municipal o facilitar avisos  als serveis urbans de l’ajuntament quan es detectin defectes a la via pública.

Finalment, i sempre com últim recurs, la línia sancionadora ja contemplada dins de les ordenances municipals.

UASC – Jaume Massanes i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/07/la-uasc-proposa-implantar-l-agent-civic-a-la-ciutat-15214.php

Read Full Post »

UASC demana la creació urgent d’una comissió per fer el seguiment del grau de compliment del contracte de neteja i recollida de residus amb Valoriza.

UASC demana als partits de l’oposició amb representació al consistori que facin un seguiment acurat d’aquest tema en les Comissions Informatives de Serveis Urbans.

 

UASC recorda que el nou contracte de neteja i recollida de residus signat amb Valoriza es va aprovar definitivament en el Ple Municipal del 20 de desembre del 2010.

Aquest contracte representa un cost aproximat per l’ajuntament d’uns 87.000.000 d’euros més IVA en el conjunt dels deus anys signats, més el dos de possible prorroga.

Creiem que un contracte d’aquesta envergadura econòmica necessita un seguiment regular i acurat per validar el compliment de les condicions incloses en el Plec de Condicions perquè els santcugatenc tinguin un bon servei i que a més justifiqui l’elevat cost que representa per l’ajuntament. En el cas d’incompliment estan contemplades penalitzacions per demora.

Ara, un cop transcorreguts divuit mesos desprès de la seva aprovació, UASC demana la creació urgent d’una comissió per fer-ne la primera valoració. Aquest grup podria estar format per els tècnics de l’àrea de Serveis Urbans, un representant de l’oposició i un representant de cada Consell de Barri.

La seva tasca consistirà en comparar les condicions establertes en el Plec de Condicions del Contracte, la oferta presentada i acceptada de Valoriza i la realitat a dia d’avui.

De moment, UASC ha pogut recollir fins a dia d’avui i aportar les següents queixes que indueixen a creure que hi han aspectes a millorar:

 • No es compleix la periodicitat de la neteja al voltant de las àrees d’aportació en contenidors en un radi de 2 metres.(Contemplat en el Plec de Condicions). En molts casos les restes, de tots tipus, incloent aquelles que persones incíviques deixen al costat dels contenidors, no es recullen fins al cap de 7 o 10 dies.
 • No es compleixen les freqüències de recollida, ni tampoc el repàs anterior a la arribada del camió.
 • En moltes zones encara no s’han canviat la totalitat de contenidors (en el contracte es contemplava fer-ho en sis mesos).
 • En algunes zones de Mira-sol han desaparegut, des de fa quinze dies, els contenidors de vidre, cartó i paper i els de plàstics i envasos.
 • Els models de contenidors són diferents entre algunes zones. No tots disposen del sistema de tancament del tambor de forma suau mitjança l’amortidor per evitar sorolls i petits accidents en les mans. (Contemplat en el Plec de Condicions). Malauradament en els districtes els pocs contenidors que de moment s’han substituït són diferents als del centre (marca Ros Roca) i no compleixen els requeriments abans esmentats de accessibilitat.
 • No hem observat que s’hagi aplicat cap sistema per subjectar els contenidors a terra de forma que quedin alineats i que impossibiliti la seva mobilitat no desitja. (Contemplat en el Plec de Condicions)
 • És mínima la neteja dels embornals i reixes interceptores per retirar sòlids, i plantes, a fi de garantir el seu correcte funcionament. (Contemplat en el Plec de Condicions)

U.A.S.C. – Jaume Massanés i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/06/uasc-vol-un-control-mes-intens-de-la-recollida-de-brossa-7850.php

Radio Sant Cugat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/77448/la_uasc_vol_que_es_fiscalitzi_el_grau_de_compliment_del_servei_de_neteja

Televisió Sant Cugat: http://www.youtube.com/watch?v=K_BfZzPZ-CQ&feature=youtu.be

Read Full Post »

El consum energètic de l’enllumenat urbà, aproximadament entre un 40% i un 60%, és el més important en un municipi i la millora de la seva eficiència energètica pot representar un estalvi econòmic substancial en el seu pressupost ordinari.

A més d’aquesta motivació econòmica, hi entren en joc altres aspectes com són els de la sostenibilitat o el de la imatge publica.

Sant Cugat ha apostat en els darrers mesos per ser una “ciutat intel•ligent” amb  petits “experiments”  (de dubtosa rendibilitat econòmica) però UASC creu que ha arribat el moment de fer una aposta decidida i forta per aconseguir, amb la seva aplicació, un veritable estalvi energètic i econòmic.

UASC demana un canvi important en l’enllumenat públic de Sant Cugat aprofitant el pròxim canvi de la concessió. Diferents estudis indiquen que el cost d’instal•lació i substitució queda amortitzat a mig termini per un 20% d’estalvi de consum i un menor cost de manteniment.

Per aconseguir els objectius d’estalvi econòmic i sostenibilitat la tecnologia actual ofereix diferents alternatives, com per exemple:

 • L’ús de noves làmpades cada vegada més eficients i de menor consum.
 • Instal•lació de nous equips estabilitzadors-reductors de flux lluminós en el quadres de capçalera de les línies que permeten una eficaç estabilització de la tensió, arribant a aconseguir estalvis de consum de fins el 40%.
 • Reducció de flux a altes hores de la nit o en altres períodes en els quals disminueixi  la intensitat d’ús de la zona, sempre a un nivell que no afecti la seguretat de les persones ni la mobilitat, especialment a les cruïlles.
 • Aplicar eines per la tele gestió del sistema per identificar averies i talls zonals de corrent.
 • Cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics perque els horaris de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic s’adaptin al cicle d’il·luminació natural
 • Etc.

En definitiva, UASC demana a l’Ajuntament de Sant Cugat que, en el proper canvi de concessió de l’enllumenat urbà, s’apliquin aquests  conceptes  per aconseguir un estalvi energètic i econòmic  i millorar la eficiència en la seva gestió.

UASC – Jaume Massanés i Papell

cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/74388.htm/la_uasc_insta_l_ajuntament_a_utilitzar_l_alta_tecnologia_per_aconseguir_un_estalvi_energetic?envoi=1&note=5

Exemples:

http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Energia%20DEMO/Documents/Energia%20Demo%201_99%20PDFs/energiaDEMO%201-99%20Pdfs/demo_52-cat.pdf

http://compromisperontinyent.com/2012/03/08/el-nou-pla-destalvi-en-enllumenat-public-permet-a-ontinyent-estalviar-70-000e-en-nomes-6-mesos/

http://www.naciodigital.cat/vallesoriental/noticia/12883/cardedeu/estalviara/30000/euros/amb/enllumenat/public

http://www.laseu.org/ajuntament/gabinet-de-premsa/noticies/la-seu-reduira-el-consum-de-lenllumenat-public-per-aconseguir-un-estalvi-economic

http://www.salicru.com/ca/estalvi-enllumenat

Read Full Post »

En uns moments de forta crisis econòmica, que ens situa molt a prop de la recessió. Quan el percentatge d’ atur està proper  al 23% i les retallades als serveis socials i als treballadors públics són habituals, el nostre ajuntament no pot quedar immòbil com si res no passés, sobretot perquè la situació, lluny de solucionar-se, encara es pot agreujar més.

La mateixa alcaldessa ha confirmat que aquest any l’ajuntament deixarà d’ingressar cinc milions d’euros degut al alentiment de l’activitat econòmica i a la disminució de les subvencions que venen de l’estat espanyol , la Generalitat i la Diputació de Barcelona entre altres. Per exemple avui em sabut que la Generalitat té pendent 1’1 milions d’euros amb l’Ajuntament en concepte d’aportacions per a escoles bressol (http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/71046.htm/la_generalitat_deu_a_l_area_d_educacio_de_l_ajuntament_mes_d_1_milio_d_euros).

Davant d’aquesta situació el nostre ajuntament ha d’ aplicar polítiques d’estalvi realistes garantint prioritàriament el manteniment de les partides dedicades als serveis socials i als salaris dels treballadors municipals (http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/491316-crisi-als-ajuntaments-ara-acomiadaments.html?cks_mnu_id=260).

Ara és el moment d’ actuar. No podem mantenir els elevats  salaris, al nivell d’altres èpoques de bonança, ni una estructura del cartipàs polític i del quadre directiu difícil de justificar. Calen sacrificis en forma d’ajustos, tant organitzatius com econòmics.

UASC proposa tres línies ben definides per generar estalvi  en base a les següents accions:

A.- Reducció lineal dels salaris del cartipàs municipal.

20% Tinents d’alcalde i regidors de l’equip de govern.

10% Portaveus i regidors de la oposició

20% Gabinet d’Alcaldia i personal directiu d’Àmbits

Aquesta reducció serà temporal durant aquesta legislatura, fins que es reactivi la economia. En altres municipis i empreses publiques els treballadors municipals ja han vist reduïts els salaris i algunes avantatges laborals.

B.-  La segona és reprendre l’esperit de l’antic projecte de “Sant Cugat Eficient” amb l’objectiu de definir correctament, segons les necessitats reals (suprimint inclús aquells càrrecs que no siguin necessaris, si s’escau.), l’organigrama, les funcions i responsabilitats del quadre directiu  i, solament amb aquesta base, ajustar els salaris. Aquests haurien de ser semblants als del personal d’altres ajuntaments de característiques més o menys similars.

Evidentment i seguint la línia de màxima transparència, tota aquesta informació hauria de ser pública i figurar, sempre actualitzada, en els mitjans d’informació del consistori.

C.- La tercera és adoptar, de forma immediata, alguns ajustos i mesures de reorganització en el cartipàs polític i en el quadre directiu.

UASC proposa les següents:

 1. Reduir les tinences d’alcaldia a tres de dedicació exclusiva en coherència amb l’organització actual en tres Àmbits: Gestió de Territori i Qualitat Urbana / Gestió de Governança i Economia / Gestió de Serveis a les Persones. Els dos tinents d’alcalde restants passarien a regidors amb dedicació parcial.
 2. Canviar el criteri de la diferència de salari entre un tinent d’alcalde a dedicació total amb un de dedicació parcial. Actualment és de solament 8.000 euros (60.000 a 52.000 euros). En el cas dels regidors la diferencia és del 50%.
 3. Alleugerar l’ Àrea d’Esports. Tot i la importància de l’esport a la nostra ciutat, no està justificat el que actualment aquesta àrea estigui formada per una Regidoria Delegada, una Direcció d’esports i un Coordinador d’entitats esportives. Proposem que es mantingui la Regidoria Delegada i el Coordinador d’entitats esportives. Paral•lelament  hauria  de millorar definitivament la comunicació i la coordinació amb la Coordinadora d’Entitats Esportives
 4. Aprimar la estructura directiva de Serveis a la Ciutadania que actualment té una Tinent d’Alcalde, tres regidors a dedicació exclusiva i dos direccions. Proposem passar la regidoria de Educació, Universitat i Familia i la regidoria de Cultura i Turisme a dedicació parcial, eliminant també una direcció.
 5. Passar a  dedicació parcial la Cap de Premsa i Cap de Gabinet d’Alcaldia i la Directora de Tecnologia.
 6. Alleugerar la Secretaria  de política municipal de CIU a un sola persona o dos a mitja jornada. No té cap justificació que CIU tingui un secretari més que la resta dels grups polítics tenint en compte que fan la mateixa feina.

L’ aplicació d’algunes d’aquestes accions o mesures produirien un estalvi aproximat de:  685.640 euros anuals (veure quadre adjunt).

Aquests diners podrien servir, com hem dit al principi, per al manteniment de les partides de serveis socials (ajudes per escoles bressol, transport escolar, etc.), serveis bàsics per la ciutat, els salaris dels treballadors de l’ajuntament i si fos possible, per absorbir l’increment en el IBI necessari perquè Sant Cugat sigui Zona 1 en el transport públic.

UASC recolzarà a la resta de formacions polítiques de la ciutat, i especialment a les que tenen representació al Ple, per fer possible aquest ajustos i esperem d’ells un posicionament clar i contundent durant les negociacions dels pressupostos d’aquest any.


 

RETRIBUCIONS ANUALS

ADMINISTRACIÓ LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS

(CARTIPÀS POLÍTIC, CÀRRECS DE CONFIANÇA I EQUIP DIRECTIU MUNICIPAL)

 

ÀREES DISTRIBUCIÓ COST ANUAL
EQUIP DE GOVERN    
Tinents d’alcalde  
Dedicació exclusiva (2×60.000) 120.000 euros
Dedicació parcial (3×52.000) 156.000 euros
Regidors
Dedicació exclusiva (3×47.000) 141.000 euros
Dedicació parcial (5×28.000) 140.000 euros
Acumulació funcions (1×60.000)   60.000 euros
TOTAL EQUIP DE GOVERN 617.000 euros
OPOSICIÓ    
Portaveus (4×24.000)   96.000 euros
Regidors (6×18.500) 111.000 euros
TOTAL OPOSICIÓ 207.000 euros
SECRETARIS GRUPS POLÍTICS    
  CIU (tres secretaris)   52.880 euros
  PP (dos secretaris)   26.440 euros
  PSC (un secretari)   26.440 euros
  ICV  (un secretari)   20.854 euros
  CUP (dos secretaris)   26.440 euros
  TOTAL SECRETARIS 153.054 euros
GABINET D’ALCALDIA
  Cinc persones 253.554 euros
  TOTAL GABINET D’ALCALDIA 253.554 euros
EQUIP DIRECTIU
  Catorze persones 938.210 euros
  TOTAL EQUIP DIRECTIU 938.210 euros
  COST TOTAL ANUAL 2.168.826 euros

Fons d’informació:

 

PROPOSTES UASC PER L’ESTALVI


PROPOSTA

ESTALVI ANUAL

Reduir les tinences d’alcaldia a tres de dedicació exclusiva en coherència amb l’organització actual en tres Àmbits: Gestió de Territori i Qualitat Urbana / Gestió de Governança i Economia / Gestió de Serveis a les Persones. El dos tinents d’alcalde restants passarien a regidors amb dedicació parcial. 40.000 euros
Alleugerar l`Àrea d’Esports que actualment està formada per Regidoria Delegada, Direcció d’esports i un Coordinador d’entitats esportives. Proposem que es mantingui la Regidoria Delegada i el Coordinador d’entitats esportives. 61.000 euros
Aprimar la estructura de Serveis a la Ciutadania que actualment té una Tinent d’Alcalde, tres regidors a dedicació exclusiva i dos direccions. Proposem passar la regidoria de Educació, Universitat i Familia i la regidoria de Cultura i Turisme a dedicació parcial, eliminant també una direcció. 99.000 euros
Optimitzar el Gabinet d’Alcaldia passant el Cap de Premsa a dedicació parcial. 24.000 euros
Optimitzar el Gabinet d’Alcaldia passant al Cap de Gabinet d’Alcaldia a dedicació parcial. 37.800 euros
Passar la Directora de Tecnologia a dedicació parcial 30.500 euros
Alleugerar la Secretaria  de política municipal de CIU a un sola persona o dos a temps compartit. 26.440 euros
Rebaixar (i congelar) els salaris de tot l’Equip de Govern un 20% lineal durant tota la legislatura, mentre no hi hagi reactivació econòmica. 107.800 euros
Rebaixar (i congelar)  els salaris dels regidors i portaveus de la oposició un 10% lineal durant tota la legislatura mentre no hi hagi reactivació econòmica. 20.700 euros
Rebaixar (i congelar)  els salaris del gabinet d’alcaldia i directius un 20% lineal durant tota la legislatura mentre no hi hagi reactivació econòmica. 238.400 euros
Estalvi anual (31,6%) 685.640 euros
Estalvi legislatura (tres anys) 2.056.920 euros

A més, creiem necessari fer un estudi urgent sobre la necessitat  i funcionalitat de les següents direccions o regidories sense cartera, amb un cost anual de 276.942 euros:

 • Directora de Informació i Comunicació
 • Director d’Obres als Districtes
 • Director del OAMCC
 • Coordinador del Patronat Municipal d’Educació
 • Regidoria adjunta a l’alcaldia (sense cartera)

U.A.S.C. – Un altre Sant Cugat

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmS87bSGpGk

cugat.cat: http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/71060.htm/la_uasc_proposa_una_reorganitzacio_del_cartipas_per_estalviar_despesa

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/01/uasc-planteja-rebaixar-un-20-el-sou-dels-politics-4720.php

Read Full Post »

La Brigada d’Obres municipal no pot ser un “cul de sac” per altres treballs que resten temps a les seves verdaderes funcions.

És necessari adaptar els seus recursos, humans i materials, a una correcta planificació  com a primer pas per optimitzar o incrementar aquests recursos.

Darrerament la Brigada d’Obres municipal està fent més funcions de les que inicialment se li van assignar. Aquesta dispersió fa que moltes obres s’endarrereixin o que alguns serveis siguin clarament deficitaris o no es facin.

Com exemples podem recordar: 

Quan l’ajuntament va negociar el nou contracte de neteja amb la nova empresa concessionària es va negar a incloure La Floresta, Les Planes, Mira-sol (part) Sol i Aire, Can Cortes i Can Barata dins de les zones d’actuació.

Aquesta tasca es va traspassar a la Brigada d’Obres i actualment el descontent de la neteja és bastant generalitzat degut a la poca presència del personal assignat.

UASC exigeix que es compleixin els acords de la moció que es va presentar al Ple amb data del 21 de febrer d’aquest any per millorar els serveis de neteja als districtes.

L’estat de moltes voreres al districte de Mira-sol és lamentable i perillós per els vianants. Abans de les eleccions municipals es van identificar i senyalar amb pintura les zones en mal estat perquè, segons deien, la Brigada d’Obres iniciava l’arranjament. Un cop passades les eleccions no s’ha fet cap actuació, les senyals ja han desaparegut i la situació empitjora cada dia.

UASC  exigeix que es compleixi el primer acord de la moció presentada al Ple amb data del 21 de març d’aquest any amb el compromís de la  immediata revisió de tots els defectes d’obra civil en voreres i vorades dels sectors 11-13 i el seu arranjament necessari de forma immediata.

UASC exigeix també el compliment dels acords del Consell de Districte de Mira-sol per dedicar part dels diners de lliure disposició a la arranjament de les voreres.

La reforma de la Plaça de Barcelona es va assignar també a la Brigada d’Obres i, fins a dia d’avui, les obres avancen molt lentament amb tots els inconvenients per comerciants, vianants i cotxes. Segons comenten alguns veïns és degut a la minsa presència intermitent d’operaris.

UASC demana més recursos i una data realista per la finalització de les obres a fi de disminuir els inconvenients per els ciutadans.

Jaume Massanési Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/69603.htm/la_uasc_denuncia_que_la_brigada_d_obres_municipal_esta__sobrecarregada_

Read Full Post »

Al llarg de la meva experiència professional, de quaranta anys com a director de departaments de sistema d’informació en importants multinacionals o en el desenvolupament de projectes basats en noves tecnologies, vaig aprendre alguns conceptes bàsics per a la implantació de les tecnologies. En primer lloc que innovar per innovar és el millor camí cap al fracàs. Sempre hem de preguntar-nos el “perquè”, el seu grau d’utilització, quin serà el seu cost final real i el que és més important el seu cost de manteniment. Finalment que aporta a la rendibilitat de l’empresa i quin serà el retorn de la inversió feta (pay-back).

Darrerament quan l’ajuntament de Sant Cugat ha entrat en una dinàmica anunciant la implantació de noves tecnologies és quan aquests conceptes són encara més actuals i necessaris.

En un moment de crisi econòmica tant important que obliga l’ajuntament a apujar els impostos es fa difícil entendre que un ajuntament gasti diners i energies en noves tecnologies amb els diners dels contribuents.

Es podria entendre si realment aportés algun avantatge o un estalvi econòmic a curt o mitjà termini. Ja hem tingut un exemple amb la instal·lació dels famosos Quioscos d’Informació Ciutadana (QIM) que ningú mira. Ara a més ens bombardegen amb conceptes com “ciutat intel·ligent” o “smart city” que sabem com començarà, però no com i quan acabarà, que ens aportarà i que ens costarà finalment a cada contribuent.

Ara no és el moment de jugar amb les noves tecnologies per a projeccions polítiques personals o per vendre la marca “Sant Cugat + IN”.  Ara és el moment d’aplicar la tecnologia per aconseguir estalvi i donar un millor servei tangible als ciutadans.

Ara, com un d’altres suggeriments, es el moment de promoure l’estalvi optimitzant els consums energètics, per exemple, reduint el consum de l’enllumenat urbà, que representa aproximadament un 70% del consum de la nostra ciutat, potenciant l’ús de noves làmpades cada vegada més eficients i nous equips d’estabilització de tensió o solucionant definitivament el problema històric de l’enllumenat deficient de la Floresta o les Planes.

Toquem de peus a terra, si us plau, tinguem seny.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/69039.htm

 

Read Full Post »

UASC felicita a l’equip de govern per la obtenció de subvencions de la Diputació de Barcelona per l’arranjament dels carrers Marges, Mir, Sallés i Escaletes del centre de la ciutat.

També sembla ser que la remodelació del passatge Diputació i les obres del passeig de la Creu es faran gràcies a  altres subvencions semblants. D’aquesta manera no representaran cap despesa, ni a l’ajuntament ni als veïns d’aquests carrers.

Ara encoratgem al equip de govern que, amb la mateixa eficàcia i insistència, obtingui les subvencions necessàries per reduir l’elevat cost que representen les contribucions especials a molts veïns dels carrers que queden per urbanitzar als districtes.

A tall d’exemple, dir que s’està executant en aquest moment les obres del carrer Alps i travessies i, que més tard, s’iniciarà la urbanització dels vuit carrers del sector de La Capella a Mira-sol.

En aquests sectors és on possiblement hi viu gent més gran, la majoria jubilats i amb pocs recursos econòmics. Ara, a part de la situació de crisis actual,  hauran de suportar unes quotes de contribucions especials mot elevades perquè al ser els últims a urbanitzar patiran el encariment dels materials i mà d’obra. Volem recordar que porten més de trenta o quaranta  anys pagant els impostos però amb uns serveis deficients per l’estat dels carrers i patint la pols i el fang dia rere dia.

Lògicament això també és aplicable a altres sectors pendents d’urbanitzar dels districtes de La Floresta i Les Planes.

Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat: http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/67528.htm/la_uasc_demana_mes_subvencions_per_reformar_alguns_carrers_als_districtes

Read Full Post »

Cada cop són més reiterades les queixes dels veïns del centre i districtes per l’estat degradat dels voltants de les zones on estan ubicats els contenidors d’escombraries. Es habitual trobar-se mobles, matalassos, restos de material provinent d’obres, ferralla, resta de podes i altres elements abandonats al costat dels contenidors.

No tenim cap dubte que els màxims responsables són les persones incíviques que dipositen aquest material en aquestes zones.

Ara bé, l’ajuntament no pot adoptar una actitud passiva davant d’aquesta situació, no pot mirar cap a un altre lloc com si no passes res, ja fa massa temps que dura.

Ha arribat el moment d’entomar la seva responsabilitat i prendre les actuacions que cregui necessàries.

Des de UASC proposem les següents:

 • Realitzar una campanya de sensibilització utilitzant tots els mitjans de la ciutat, tant públics com privats.
 • Fer arribar millor a la ciutadania informació del servei que ja disposa l’ajuntament per retirar els materials abans esmentats. Es un servei que funciona molt bé però encara és poc conegut i que possiblement és millorable.
 • Crear la figura del agent voluntari de civisme com element informador i dissuasiu al mateix temps.
 • Informar a les empreses de construcció, reparacions, mobles, jardineria, etc. de que el material i restes que generen o retiren no poden ser abandonades al costat dels contenidors.
 • Estudiar la possibilitat incorporar a punts estratègics de la ciutat containers per encabir aquests materials. Caldria informar de la seva localització i calendari de recollida.
 • Fer complir amb rigor les ordenances municipals de Convivència Ciutadana, en aquest cas el  Capítol II (articles 103 i 106), Capítol III (articles 107,115 i 116)
 • Finalment, si s’escau, aplicar sancions, perquè les ordenances es fan per complir-les.

Volem un ajuntament que assumeixi les seves responsabilitats i si ha de prendre decisions incòmodes per fer complir les ordenances municipals, que les apliqui amb el màxim rigor per bé de la majoria i la imatge de la ciutat.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66183.htm/la_uasc_denuncia_incivisme_al_voltant_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66203.htm/l_equip_de_govern_fara__controls_coercitius__per_qui_faci_un_mal_us_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/66699.htm

Read Full Post »

En un moment en que tots els ajuntaments estan estudiant polítiques d’estalvi, Un Altre Sant Cugat (uaSC) aposta per optimitzar els consums energètics.

Generalment, el consum energètic de l’enllumenat urbà, aproximadament un 70%, és el més important en un municipi i la millora de la seva eficiència energètica pot representar un estalvi econòmic substancial en el seu Pressupost Ordinari. A part d’aquesta motivació econòmica, hi entren en joc altres aspectes com són els de la sostenibilitat o el de la imatge pública.

Evidentment el concepte de l’eficiència energètica no pot comprometre la qualitat del servei, però sense aquest, els costos en la qualitat de vida urbana –i els seus consegüents repercussions econòmiques- creixerien fins un límit inacceptable en la societat i en el moment actual.

UASC agafa aquest  repte per emprendre un canvi important en l’enllumenat públic de Sant Cugat en tot el seu conjunt aprofitant el canvi de la concessió. Hem de tenir en compte que el cost d’instal·lació queda amortitzat a mig termini per un 20% d’estalvi de consum i un menor cost de manteniment.

Dins del concepte de la eficiència energètica se aplicaran en la nova xarxa els següents paràmetres:

 • L’ús de noves làmpades cada vegada més eficients i els nous equips d’estabilització de tensió.
 • Reduir la contaminació lumínica sense perdre qualitat d’il·luminació a la via pública.
 • Reducció de flux a altes hores de la nit o en altres períodes en els quals disminueixi la intensitat d’ús de la zona, sempre a un nivell que no afecti la seguretat de les persones ni la mobilitat, especialment a les cruïlles.
 • Cal evitar nivells d’il·luminació excessius però també les zones fosques.
 • Aplicar eines per  la telegestió del sistema per identificar averies i talls zonals de corrent .
 • Evitar el desequilibri de les condicions d’il·luminació dels diferents barris i districtes.
 • Donar prioritat a les noves instal·lacions de La Floresta i Les Planes on historicament el nivell de averies, incidències i zones fosques és molt alt.

Jaume Massanés i Papell

cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/eleccions2011/62909.htm/promoure_l_estalvi_en_el_consum_energetic%2C_una_de_les_propostes_de_la_uasc

Read Full Post »

Després de la meva intervenció en l’últim Ple del mes de febrer i la reunió mantinguda amb el tinent d’alcalde Josep Romero el passat dilluns dia 7, acompanyat d’un representant dels usuaris de les línies d’autobusos de la Floresta, he pogut constatar que l’ajuntament comença a posar fil a l’agulla per solucionar els problemes de puntualitat i seguretat en les línies d’autobusos. Hem obtingut els següents acords:

 • Aquest mes trauran les parades a baix a les pistes, perquè hi ha poquíssims usuaris que utilitzen aquestes parades. Des de el pont del Diari pujaran per la carretera fins a la Plaça del Coll.
 • Al més  de juny asfaltaran l’avinguda  Pere Planas i el bus podrà anar a una velocitat més adient i segura. Podran incorporar nous  vehicles  sense risc de que es facin malbé amb els sots i la pols de aquest carres i d’altres.
 • Amb aquestes dos millores es reduirà el temps de recorregut millorant també la puntualitat.
 • Està previst que als conductors els hi posin lavabos al principi o final dels recorreguts.
 • S’incorporaran paulatinament millores en la informació a les parades sobre temps d’arribada del autobús.

En l’asfaltat del carrer Pere Planes tinc que destacar la total predisposició de totes les associacions de veins de La Floresta que van decidir en un anterior Consell de Districte dedicar 200.000 euros dels diners de lliure disposició del districte per l’asfaltat del carrer Pere Planes.

Jaume Massanés i Papell

Notícia a cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60834.htm/la_linia_d_autobus_de_la_floresta_incorpora_millores_despres_de_la_pressio_ve%EFnal

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Urbanisme/61512.htm/licitades_les_obres_de_l_avinguda_pere_planes%2C_despres_d_anys_de_reivindicacio_ve%EFnal

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/61570.htm/uasc_veu_electoralisme_en_la_licitacio_de_les_obres_de_l_avinguda_pere_planes

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »