Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Neteja’ Category

untitledUASC proposa mesures per incrementar el coneixement de les ordenances municipals per part de la ciutadania i estudiar de nou la implantació de la figura de l’agent cívic

Els comportaments incívics, si bé minoritaris a la nostra ciutat, suposen un atac a la convivència, una actitud d’insolidaritat i una falta de respecte cap a la immensa majoria de ciutadans que assumeixen cívicament els drets i deures derivats de la seva condició.

Es fa necessari que tothom senti l’espai públic com a seu i que ciutadanes i ciutadans se sentin partícips de la vida en societat. L’objectiu de les accions no ha de ser només lluitar contra les conductes incíviques, sinó que ha d’anar més lluny i generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomenti la capacitat de tothom d’implicar-se i sentir-se co-responsable del que passa a la seva ciutat o al seu poble

D’altra banda, les conductes incíviques a la via pública obliguen a destinar grans sumes de diners públics per a tasques de neteja, manteniment, reparació i reposició de béns; aquestes despeses podrien tenir una altra destinació. Per això, l’exigible respecte dels espais públics i del patrimoni de la nostra ciutat contribueix, a més, a millorar la gestió dels diners públics, permetent aplicar més recursos amb racionalitat al més prioritari.

UASC proposa a l’ajuntament de Sant Cugat l’inici d’una campanya per  donar a conèixer als santcugatencs i santcugatenques les ordenances municipals amb l’objectiu de millorar, encara més, el civisme a la nostra ciutat.

UASC  proposa obrir tres línies d’actuació.

La informativa, consistent en fer arribar a la gent el contingut de les ordenances, en definitiva, els seus drets i les seves obligacions.  

Es tractaria, doncs, de fer arribar a tots els domicilis un díptic informatiu amb una informació bàsica però també indicant com consultar tota la informació detallada a la web municipal, on també s’hauria de poder visualitzar els costos derivats de l’incivisme.

Tota aquesta informació s’entregarà sempre als nouvinguts a la nostra ciutat.

Al mateix temps, i regularment, es realitzarien campanyes de sensibilització als mitjans de comunicació de la nostra ciutat.

La formativa, mitjançant la implantació de la figura de l’agent cívic.

L’objectiu d’aquests agents (voluntaris, jubilats i gent a l’atur)  és sensibilitzar, informar i advertir sobre els comportaments incívics i oferir alternatives. Poden actuar, per exemple, en casos d’aparcaments en lloc prohibit, la no recollida de les defecacions dels gossos a la via pública,  l’ús incorrecte dels contenidors de deixalles, etc…

Des de l’any 2002 l’ajuntament de Sant Cugat ha intentat en diverses ocasions, però sense continuïtat, la implantació d’aquest agents. 

UASC creu que la seva viabilitat és possible perquè també poden oferir altres prestacions com ajuda a les entrades i sortides de les escoles, pacificar i regular la circulació de bicicletes per els carrers del centre, facilitar informació d’irregularitats a  la policia municipal o facilitar avisos  als serveis urbans de l’ajuntament quan es detectin defectes a la via pública.

Finalment, i sempre com últim recurs, la línia sancionadora ja contemplada dins de les ordenances municipals.

UASC – Jaume Massanes i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/07/la-uasc-proposa-implantar-l-agent-civic-a-la-ciutat-15214.php

Read Full Post »

Les ordenances municipals són eines per millorar la convivència ciutadana i  no fer-les complir suposa un abandonament de les responsabilitats dels nostres governants municipals.

El 5 de setembre de l’any passat UASC denunciava  l’estat lamentable de brutícia, de tot tipus, que podem trobar els voltants del contenidors d’escombraries degut principalment a l’incivisme de molta gent. També vàrem aportar diferents mesures (https://stcvo.wordpress.com/2011/09/05/augmenta-lincivisme-als-voltants-dels-contenidors/) per millorar aquesta situació i ja exigíem el compliment de les ordenances. A dia d’avui res ha canviat i la brutícia augmenta dia a dia.

En els darrers mesos, veïns de Sant Cugat, centre i districtes, han denunciat el soroll dels camions de recollida d’escombraries en horaris no permesos per l’ordenança de sorolls de la nostra ciutat.  A les dues de la nit o a dos quarts de set de la matinada, per exemple.

En aquest cas encara és més difícil de justificar ja que es tracta d’un servei municipal subcontractat amb una empresa externa.

UASC entén que moltes vegades fer complir les ordenances amb el màxim rigor ,incloent sancions si s’escau, és incòmode però es tracta de vetllar per la qualitat de vida d’aquells veïns i veïnes que si son cívics.

Si us plau, no defugin les seves responsabilitats i actuïn decididament.

Jaume Massanés i Papell – UASC

Més informació: https://stcvo.wordpress.com/2011/09/05/augmenta-lincivisme-als-voltants-dels-contenidors/

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/79494/la_uasc_demana_mes_rigor_en_el_compliment_de_l_ordenan%25E7a_de_civisme

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/08/uasc-demana-rigor-per-complir-les-ordenances-municipals-9087.php

http://www.cugat.cat/diari/entrevista/79505/jaume_massanes___les_ordenances_estan_per_complir-les_

Read Full Post »

UASC demana la creació urgent d’una comissió per fer el seguiment del grau de compliment del contracte de neteja i recollida de residus amb Valoriza.

UASC demana als partits de l’oposició amb representació al consistori que facin un seguiment acurat d’aquest tema en les Comissions Informatives de Serveis Urbans.

 

UASC recorda que el nou contracte de neteja i recollida de residus signat amb Valoriza es va aprovar definitivament en el Ple Municipal del 20 de desembre del 2010.

Aquest contracte representa un cost aproximat per l’ajuntament d’uns 87.000.000 d’euros més IVA en el conjunt dels deus anys signats, més el dos de possible prorroga.

Creiem que un contracte d’aquesta envergadura econòmica necessita un seguiment regular i acurat per validar el compliment de les condicions incloses en el Plec de Condicions perquè els santcugatenc tinguin un bon servei i que a més justifiqui l’elevat cost que representa per l’ajuntament. En el cas d’incompliment estan contemplades penalitzacions per demora.

Ara, un cop transcorreguts divuit mesos desprès de la seva aprovació, UASC demana la creació urgent d’una comissió per fer-ne la primera valoració. Aquest grup podria estar format per els tècnics de l’àrea de Serveis Urbans, un representant de l’oposició i un representant de cada Consell de Barri.

La seva tasca consistirà en comparar les condicions establertes en el Plec de Condicions del Contracte, la oferta presentada i acceptada de Valoriza i la realitat a dia d’avui.

De moment, UASC ha pogut recollir fins a dia d’avui i aportar les següents queixes que indueixen a creure que hi han aspectes a millorar:

 • No es compleix la periodicitat de la neteja al voltant de las àrees d’aportació en contenidors en un radi de 2 metres.(Contemplat en el Plec de Condicions). En molts casos les restes, de tots tipus, incloent aquelles que persones incíviques deixen al costat dels contenidors, no es recullen fins al cap de 7 o 10 dies.
 • No es compleixen les freqüències de recollida, ni tampoc el repàs anterior a la arribada del camió.
 • En moltes zones encara no s’han canviat la totalitat de contenidors (en el contracte es contemplava fer-ho en sis mesos).
 • En algunes zones de Mira-sol han desaparegut, des de fa quinze dies, els contenidors de vidre, cartó i paper i els de plàstics i envasos.
 • Els models de contenidors són diferents entre algunes zones. No tots disposen del sistema de tancament del tambor de forma suau mitjança l’amortidor per evitar sorolls i petits accidents en les mans. (Contemplat en el Plec de Condicions). Malauradament en els districtes els pocs contenidors que de moment s’han substituït són diferents als del centre (marca Ros Roca) i no compleixen els requeriments abans esmentats de accessibilitat.
 • No hem observat que s’hagi aplicat cap sistema per subjectar els contenidors a terra de forma que quedin alineats i que impossibiliti la seva mobilitat no desitja. (Contemplat en el Plec de Condicions)
 • És mínima la neteja dels embornals i reixes interceptores per retirar sòlids, i plantes, a fi de garantir el seu correcte funcionament. (Contemplat en el Plec de Condicions)

U.A.S.C. – Jaume Massanés i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/06/uasc-vol-un-control-mes-intens-de-la-recollida-de-brossa-7850.php

Radio Sant Cugat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/77448/la_uasc_vol_que_es_fiscalitzi_el_grau_de_compliment_del_servei_de_neteja

Televisió Sant Cugat: http://www.youtube.com/watch?v=K_BfZzPZ-CQ&feature=youtu.be

Read Full Post »

La Brigada d’Obres municipal no pot ser un “cul de sac” per altres treballs que resten temps a les seves verdaderes funcions.

És necessari adaptar els seus recursos, humans i materials, a una correcta planificació  com a primer pas per optimitzar o incrementar aquests recursos.

Darrerament la Brigada d’Obres municipal està fent més funcions de les que inicialment se li van assignar. Aquesta dispersió fa que moltes obres s’endarrereixin o que alguns serveis siguin clarament deficitaris o no es facin.

Com exemples podem recordar: 

Quan l’ajuntament va negociar el nou contracte de neteja amb la nova empresa concessionària es va negar a incloure La Floresta, Les Planes, Mira-sol (part) Sol i Aire, Can Cortes i Can Barata dins de les zones d’actuació.

Aquesta tasca es va traspassar a la Brigada d’Obres i actualment el descontent de la neteja és bastant generalitzat degut a la poca presència del personal assignat.

UASC exigeix que es compleixin els acords de la moció que es va presentar al Ple amb data del 21 de febrer d’aquest any per millorar els serveis de neteja als districtes.

L’estat de moltes voreres al districte de Mira-sol és lamentable i perillós per els vianants. Abans de les eleccions municipals es van identificar i senyalar amb pintura les zones en mal estat perquè, segons deien, la Brigada d’Obres iniciava l’arranjament. Un cop passades les eleccions no s’ha fet cap actuació, les senyals ja han desaparegut i la situació empitjora cada dia.

UASC  exigeix que es compleixi el primer acord de la moció presentada al Ple amb data del 21 de març d’aquest any amb el compromís de la  immediata revisió de tots els defectes d’obra civil en voreres i vorades dels sectors 11-13 i el seu arranjament necessari de forma immediata.

UASC exigeix també el compliment dels acords del Consell de Districte de Mira-sol per dedicar part dels diners de lliure disposició a la arranjament de les voreres.

La reforma de la Plaça de Barcelona es va assignar també a la Brigada d’Obres i, fins a dia d’avui, les obres avancen molt lentament amb tots els inconvenients per comerciants, vianants i cotxes. Segons comenten alguns veïns és degut a la minsa presència intermitent d’operaris.

UASC demana més recursos i una data realista per la finalització de les obres a fi de disminuir els inconvenients per els ciutadans.

Jaume Massanési Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/69603.htm/la_uasc_denuncia_que_la_brigada_d_obres_municipal_esta__sobrecarregada_

Read Full Post »

Cada cop són més reiterades les queixes dels veïns del centre i districtes per l’estat degradat dels voltants de les zones on estan ubicats els contenidors d’escombraries. Es habitual trobar-se mobles, matalassos, restos de material provinent d’obres, ferralla, resta de podes i altres elements abandonats al costat dels contenidors.

No tenim cap dubte que els màxims responsables són les persones incíviques que dipositen aquest material en aquestes zones.

Ara bé, l’ajuntament no pot adoptar una actitud passiva davant d’aquesta situació, no pot mirar cap a un altre lloc com si no passes res, ja fa massa temps que dura.

Ha arribat el moment d’entomar la seva responsabilitat i prendre les actuacions que cregui necessàries.

Des de UASC proposem les següents:

 • Realitzar una campanya de sensibilització utilitzant tots els mitjans de la ciutat, tant públics com privats.
 • Fer arribar millor a la ciutadania informació del servei que ja disposa l’ajuntament per retirar els materials abans esmentats. Es un servei que funciona molt bé però encara és poc conegut i que possiblement és millorable.
 • Crear la figura del agent voluntari de civisme com element informador i dissuasiu al mateix temps.
 • Informar a les empreses de construcció, reparacions, mobles, jardineria, etc. de que el material i restes que generen o retiren no poden ser abandonades al costat dels contenidors.
 • Estudiar la possibilitat incorporar a punts estratègics de la ciutat containers per encabir aquests materials. Caldria informar de la seva localització i calendari de recollida.
 • Fer complir amb rigor les ordenances municipals de Convivència Ciutadana, en aquest cas el  Capítol II (articles 103 i 106), Capítol III (articles 107,115 i 116)
 • Finalment, si s’escau, aplicar sancions, perquè les ordenances es fan per complir-les.

Volem un ajuntament que assumeixi les seves responsabilitats i si ha de prendre decisions incòmodes per fer complir les ordenances municipals, que les apliqui amb el màxim rigor per bé de la majoria i la imatge de la ciutat.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66183.htm/la_uasc_denuncia_incivisme_al_voltant_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66203.htm/l_equip_de_govern_fara__controls_coercitius__per_qui_faci_un_mal_us_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/66699.htm

Read Full Post »

El Ple Municipal d’aquest mes és dels que es recordaran com més profitosos, entre altres coses per la aprovacions del nou ROM Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana.

Però em permetreu que avui faci esment de tres petits èxits que he aconseguit. Ja se que pot semblar una falta de modèstia però “algú havia de dir-ho”.

En primer lloc aconseguir que les places d’aparcament per a minusvàlids estaran finalment identificades a partir d’ara amb la matrícula del cotxe autoritzat a estacionar. Paral·lelament un millor control de la policia local per evitar la falsificació dels permisos i identificacions.

En segon lloc aconseguir que el nou responsable de Mobilitat accedís a mantenir una reunió amb usuaris de les línies d’autobusos de la Floresta per identificar i solucionar definitivament els problemes de puntualitat, seguretat i neteja d’aquest servei.

I finalment treballar i negociar amb l’equip de govern per a que la moció que presentava per a la millora de la neteja en els districtes i altres zones de la nostra ciutat es convertís finalment en institucional.

En resum els acords que considero més importants són:

 • Que a mesura que es vagin urbanitzant aquests sectors els serveis de neteja es traspassessin a la nova concessionària de neteja viaria.
 • Reconeixement que els mitjans materials i humans de la Brigada d’obres són insuficients en comparació amb la gran quantitat de serveis que presten.
 • Compromís de presentar un inventari d’aquests mitjans als representants veïnals d’aquestes zones com un primer pas per iniciar un estudi per optimitzar o incrementar-los si és necessari.
 • Presentar i estudiar amb els mateixos representants veïnals la planificació prevista per sectors identificant els tipus de neteja, rutes i periodicitats.
 • Incloure el seguiment de la qualitat i prestació dels serveis en el nou grup de millora contínua previst amb la nova concessió de neteja viària.
 • Informar de tot això als diferents Consells de Districte i als grups de treball.

Potser molta gent pot dir que faig “política de petit calat”. Jo contestaré que potser és veritat, però en definitiva es tracta de solucionar els problemes més propers a la gent. No se fer-ho d’una altra manera.

Ara farà falta fer un seguiment molt acurat del compliment de tot allò acordat.

Moció institucional:

https://stcvo.files.wordpress.com/2011/02/mocio_netejadistrictes-institucional.pdf

Jaume Massanés i Papell

Noticies als mitjans:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60270.htm/compromis_amb_la_neteja_viaria_i_la_recollida_d_escombraries_en_diferents_sectors_i_districtes

http://www.diaridesantcugat.cat/cat/notices/l_rsquo_ajuntament_es_compromet_a_millorar_el_servei_de_neteja_vi_ria_a_les_planes_i_la_floresta_5416.php

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60278.htm/persones_amb_mobilitat_redu%EFda_podran_sol%B7licitar_un_aparcament_davant_de_casa_seva

Read Full Post »

En el nou plec de condicions per la neteja de la ciutat l’equip de govern va excloure La Floresta, Las Planes, Can Borrull, Can Barata i Sol i Aire sense consensuar-ho ni amb veïns ni associacions.

La solució proposta és que ho farà com sempre la Brigada d’Obres.

Vull recordar que la qualitat i la periodicitat de la neteja en aquestes cinc zones és una queixa històrica que ha estat constantment reivindicada i denunciada en cada grup de treball de Serveis Urbans i en els Consells de Districte.

És per això que davant d’aquesta decisió unilateral, i atenent les queixes històriques dels veïns afectats,  presentarem al Ple del proper dilluns una moció amb tres acords:

1.       Informar i consensuar amb  les associacions de veins d’aquestes zones,  la planificació de la neteja  indicant amb detall  els sectors, el calendari, la periodicitat i el tipus de neteja (carrers, voreres, papereres, embornals, reixes d’aigües pluvials, etc.).

2.       Comparar les necessitats identificades amb els recursos humans i materials de la brigada d’obres i, si s’escau, estudiar ja l’ampliació d’aquests recursos.

3.       Crear amb aquestes mateixes associacions i altres representacions veïnals algun sistema de seguiment del compliment de la planificació i qualitat dels serveis de neteja per part de la brigada d’obres.

Per acabar, vull demanar a l’equip de govern que el concepte de participació ciutadana deixi de ser un concepte buit de contingut i passi a ser una realitat.

Jaume Massanés i Papell

La moció:

https://stcvo.files.wordpress.com/2011/02/mocio_netejadistrictes.pdf

Noticia a Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/59889.htm/icv-euia_vol_que_es_millori_la_neteja_que_fa_la_brigada_d_obres_a_algunes_zones

Read Full Post »

Aquest dilluns el Ple Municipal ha aprovat per majoria, amb l’abstenció del PP, la adjudicació de la concessió dels serveis de recollida de residus i neteja de la nostra ciutat,  per els propers 10 anys, a la empresa SUFI del grup Sacyr Vallhermoso.

Després de l’aprovació del plec de condicions el passat 21 de juny d’aquest mateix any, es va constituir la Mesa de Contractació per estudiar en detall les propostes administratives, tècniques i econòmiques que van presentar les cinc empreses que és van presentar a concurs.

 

 

La mesa de contractació esta formada per:

Presidència:

Cristina Paraira i Beser, tinent d’alcalde de Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat

Vocals:

Jaume Massanés i Papell, regidor independent d’ICV en representació dels grups municipals d’oposició.

Marisa Alvares Peña, tècnica municipal de Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat.

Gerard Riba Garcia,  tècnic municipal de Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat.

Francesc Carulla i Gratacòs, interventor Municipal.

Concha Cortés Sanchez, vicesecretària General.

Secretària:

Montserrat de Juan Monzon, lletrada adscrita a la Unitat de control de contractació

Com a membre de la mesa vaig proposar i es va acceptar dues coses que per a mi eren imprescindibles:

 • Que els tècnics disposessin de tot el temps necessari, sense limitacions, per analitzar, comparar i valorar la gran quantitat de documentació presentada.

 • Que es lliurés, abans del Ple, un informe complet a tots els partits polítics on es detallés el resultat de l’estudi amb els punts forts i febles de cada oferta, així com les puntuacions obtingudes en detall i en total per cada una d’elles.

Hi han hagut  moltes reunions amb treball intens d’anàlisi de les dades que ens presentaven els tècnics. En aquest aspecte vull felicitar, com ja vaig fer en el Ple, a la Marisa i al Gerard pel treball realitzat.

El consens i la unanimitat a la presa de decisions ha estat fàcil, no era una qüestió política, era una valoració tècnica, administrativa i jurídica, d’acord amb els paràmetres del plec de condicions, dels diferents apartats de cada proposta presentada.

Ara queda la part més important, i és responsabilitat de Serveis Urbans. Ara serà necessari fer un exhaustiu seguiment de l’execució del contracte, de la recepció de materials i, que es compleixin al detall el plec de condicions i les propostes presentades per la nova empresa concessionària, amb l’objectiu que la nostra ciutat tingui els serveis que necessita.

Per la nostra part també farem un seguiment acurat de tot el procés.

Finalment anunciar que serem actius i bel·ligerants perquè el servei de neteja s’estengui també a La Floresta, Las Planas, Sol i Aire i Can Barata

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Durant el Consell de Districte de Les Planes del passat 30 de setembre el president de la AAVV de Les Planes va preguntar si eren certs els rumors de que Les Planes no estava inclosa als nous contractes  de neteja viaria que s’estaven negociant .

Ja que la Presidenta del Consell, Marta Subirà,  va manifestar no  conèixer el tema  vaig intervindré jo, com a membre de la Mesa de Contractació, anunciant que efectivament la neteja de les Planas, La Floresta, Can Borrul, Can Cortes, Can Barata i Sol i Aire havien tornat a quedar fora, un altre cop sense consultar ni informar, del nou servei de neteja. L’ajuntament havia decidit unilateralment  que la neteja continués sent responsabilitat de la brigada d’obres.

Vaig comentar que com a membre d’Iniciativa havíem mostrat el nostre absolut desacord  amb la decisió presa per dos motius:

El primer és que la brigada d’obres està totalment desbordada i no dona l’abast a totes les tasques que li encomanen. El descontentament a Les Planes , amb aquest servei, es molt evident.

El segon és que amb els nous carrers urbanitzats ja era possible realitzar la neteja amb maquinària.

El descontentament dels veïns va quedar patent fins al punt que en acabar el consell la periodista de Radio Sant Cugat em va entrevistar perquè li expliqués amb mes detall la situació.

Sorprenentment, l’endemà l’única notícia que va publicar la ràdio a la seva pàgina web va ser que les obres del Pla de Barri anaven segons planificació.

És la segona vegada que em passa el mateix, em demanen la notícia però no la publiquen. Seré invisible o simplement sol els interessa les notícies “amigables”.

Per cert, fa falta recordar que si no arriba a ser pels diners que la Generalitat de Catalunya ha invertit en el Pla de Barri, els carrers de Las Planes seguirien plens de pols, sots i fang com ho estan els de La Floresta i algunes de Mira-sol. Al Cesar el que és del Cesar i que ningú  es posi medalles que no li pertoquen.

Recordeu:

https://stcvo.wordpress.com/2010/07/06/demanem-transparencia/

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

« Newer Posts