Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Corrupció’ Category

imagesS42TQTXS

La formació UASC vol donar el seu punt de vista sobre l’actual debat sobre l’estat general de la corrupció a la vida política i com creiem que es podria combatre.

Des de UASC creiem que, des de ja fa un temps, la ciutadania està més que farta de veure com dia rere dia apareixen nous casos de corrupció dins de tots i cadascun dels diferents estaments polítics.
El més greu de tot és que els estaments no donen cap sensació de ser capaços de donar-hi una resposta adequada i reconduir aquesta xacra que, de no actuar-hi amb contundència, pot acabar amb qualsevol democràcia. Mica en mica tot el sistema es va corcant fins que, quan ja no tingui cap consistència, acabi col•lapsat.
Des de UASC considerem que tota aquesta situació no és altre cosa que la conseqüència de “La Transició”. Aquesta, a fi de no convertir-se en una revolució, no va fer net del antic Estat, contemporitzant molt amb tot els estaments sortits de la dictadura. A més a més, com que des d’ençà no s’ha volgut aprofundir en les necessàries reformes que portessin a arrelar el concepte de democràcia a totes les institucions ara, com a conseqüència, tenim un Estat sistemàticament corrupta, ineficient i absolutament endogàmic.
El fet és que actualment el diagnòstic de la malaltia ja és de metàstasis i és obvi que el propi sistema ja no és capaç de guarir-se a si mateix. Per tant, calen accions ràpides, fermes i amb capacitat de lideratge.
Hem assistit estupefactes a uns debats parlamentaris on un govern acorralat per la corrupció i amb una actitud d’autodefensa corporativa, vol ara, presentar tota una bateria d’accions que tan sols són un vernís de pintura sobre un vaixell de fusta ja podrida. La conseqüència d’això tan sols és una: a alta mar el vaixell s’enfonsarà. És per això que creiem que ha arribat el moment de fer una revisió a fons de tots els estaments a fi de canviar tots aquells taulons ja inservibles i substituir-los per nous, eliminant a més amés, tot aquell “llast” inservible i/o contaminant.

images
Des del nostre punt de vista és necessària la implementació de 12 punts que ens farien sortir d’aquest estat de coses, més propi d’una dictadura “bananera” i ens aproparien al nivell de les democràcies consolidades.

1. Llei de transparència real.
Tota aquella persona que prengui possessió d’un càrrec públic ha de fer, tan a l’entrada com a la sortida del seu càrrec, una declaració detallada de tots el seus béns, comptes, societats a les que pertany, etc.
Publicació real de totes les adjudicacions de contractes públics, amb les circumstancies, motivacions i memòria econòmica. Qualsevol modificació/desviació respecte el pressupost inicial haurà de ser també publicada, amb els motius de la desviació, acceptació i nou estudi econòmic, així com les persones responsables de la adjudicació.
Totes les formacions han de publicar a les seves webs tots els seus ingressos, les despeses, i els seus béns patrimonials, incloent-hi aquelles entitats que d’alguna forma estan vinculades als partits polítics, fundacions, etc., fent un llistat del seu patrimoni, així com dels deutes de la formació.

2. Tribunal de comptes eficaç.
No són admissibles les actuals demores del Tribunal de Comptes, respecte les auditories de les comptes dels partits polítics. El tribunal ha de ser 100% independent i dotat de recursos, tan humans com materials, de manera que pugui publicar a Internet l’informe d’aquestes auditories anuals en un termini màxim d’un any des del tancament contable.
Modificació de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes per aconseguir que sigui una institució absolutament despolititzada i on els seus consellers siguin designats en base a criteris tècnics, de mèrits i de capacitat.
Reducció del nombre de consellers, dels actuals 12 a 4.

3. Préstecs als partits polítics.
Totes les formacions polítiques hauran de publicar una llista dels préstecs que tenen concedits (condicions i quantitats), així com les entitats que els hi han concedit.
Prohibició expressa de la condonació dels préstecs als partits polítics i que, en cap cas, puguin anar a càrrec del pressupost general de l’Estat
Les garanties hauran de ser les mateixes que s’apliquen a la resta de clients i entitats, incloent-hi els avals del patrimoni del partit polític i del dels seus dirigents, si s’escau.

4. Regulació de les donacions.
Prohibició expressa tan als partits polítics, com a les fundacions que estan associades, que rebin donacions procedents de persones físiques o jurídiques que d’alguna forma hagin rebut o hagin de rebre subvencions públiques o que estiguin regulades o necessitin llicencies de la Administració.
Les donacions no podran superar en cap cas la quantia de 20.000 € i hauran de tributar a Hisenda.
Tots es partits politics i les seves fundacions associades estaran obligats a publicar la llista de totes les donacions (noms i quanties).

5. Delictes.
Ha d’estar tipificat jurídicament el delicte de finançament il•legal dels partits.
Els delictes de corrupció en càrrec públic i el de finançament il•legal de partits polítics no han de prescriure.
Qualsevol condemna per delictes relacionats amb la corrupció ha de comportar la inhabilitació per ocupar un càrrec públic amb un període de 10 anys.
Es encasaria una llei de protecció jurídica de tots aquell ciutadans, en especial dels funcionaris, que denunciïn possibles casos de corrupció.

6. Auditories.
Obligatorietat de que tots el partits polítics hagin de portar a terme una auditoria interna protocol•litzada i que la facin pública a la seva pàgina web.

7. Nou sistema electoral.
Creació d’un sistema amb llistes obertes. (Veure proposta de UASC al respecte)
Obligatorietat de que els partits polític facin pública la inclusió a les seves llistes de imputats o investigats per presumptes casos de corrupció, fent-ne esment d’aquesta circumstància al moment de publicar les seves llistes.

8. Currículums.
Obligatorietat de la publicació dels currículums complerts de totes les persones que apareguin a les llistes dels partits (Acadèmic, professional i biogràfic).

9. Campanyes electorals.
Limitació, per llei, de les despeses que els partits polítics puguin assignar a les campanyes electorals.
La Junta Electoral Central serà l’òrgan encarregat de supervisar aquestes despeses i el temps estarà facultat per aplicar el règim sancionador que s’estableixi al efecte. Es faran públiques totes les sancions.

10. Limitació de mandats.
Limitació, per llei, a dues legislatures per a tots el càrrecs electes.

11. Reforma dels quatre òrgans del Poder Judicial actual.
De la mateixa manera que els Poders Legislatiu i Executiu, el Poder Judicial també ha de ser escollit pels vots directes dels ciutadans. Aquesta reforma ha d’afectar a les següents institucions:
• Consejo General del Poder Judicial
• Tribunal Supremo
• Fiscalía General del Estado
• Tribunal Constitucional (encara que, de fet, no pertanyi estrictament al Poder Judicial).

12. Canvis legislatius específics.
Eliminar tots el privilegis judicials derivats del règim d’aforaments actual, derogant definitivament aquesta figura.
Limitant l’actual procés d’indults i obligant al govern a que aquest procediment sigui públic i degudament motivat (tan en un sentit con en un altre). Quedaran expressament prohibits el indults en tots aquell casos derivats de delictes de corrupció.

Per tot això, des de UASC considerem que, amb l’aplicació de totes aquestes mesures, es podria iniciar un procés d’avenç qualitatiu en contra de la corrupció al temps que s’iniciaria una nova etapa on paulatinament anés millorant la valoració ciutadana de la classe política en general, donat que la ciutadania coneixeria de forma efectiva tot allò que l’afecta directament.
Creiem que una societat moderna s’ha de dotar de sistemes de participació efectiva i de control independent. D’altra banda, estem creant la base d’un sistema corrupte e ineficaç.
Volem un País fiable, on els ciutadans puguin estar informats constantment de tot allò que fan els seus representants politics i, d’aquesta manera, poder exercir els seus drets de forma clara.

Xavier Barbany
04/12/2014

Read Full Post »