Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Agost de 2014

IMAG0436-300x169UASC dona tot el seu suport i cobertura a la petició dels 26 veïns que han signat el document que avui hem entrat al registre general de l’Ajuntament. El veïns signants demanen a l’ajuntament que es faci efectiu el cobriment de la canalització (antiga riera de La Guinardera) que transcorre entre els carrers Mallorca i Pla i a tocar amb el Passeig del Nard i Pompeu Fabra, de Mira-sol.
UASC ja fa temps que esta reclamant aquesta obre. A més de notes de premsa ho hem reclamat per dos cops al Consell de Barri de Mira-sol demanant que s’inclogués en els pressupost d’obres del 2014 sense cap resultat a dia d’avui.
Actualment el recorregut d’aquesta antiga riera, s’ha transformat, al seu pas per tot el sector a urbanitzar de la Capella de Sant Joan, en un calaix de formigó armat que passa a tocar de la part posterior dels habitatges.
Els veïns afectats s’han queixat sempre que aquesta canalització on sempre baixa aigua, inclús aigües negres quan no plou, és un focus de insectes, especialment el mosquit tigre, i de males olors. Es també un important habitat de rates. Les males olors es veuen agreujades per la existència del sobreeixidor a la cruïlla amb la Avinguda del Baixador, on es barregen les aigües pluvials i negres.

IMAG0979Ara, amb la pavimentació de tots els carres de la Capella de Sant Joan, s’incrementaran les escorrenties d’aigua cap aquesta canalització augmentant encara més el tolls d’aigua estancada que son focus d’insectes i males olors.
Creiem que ara es el moment de que l’ajuntament, aprofitant la urbanització del sector, es faci càrrec del cobriment d’aquesta canalització per fer una urbanització completa i eliminar definitivament les molèsties que fins a dia d’avui, durant molts anys, han patit els veïns dels carrers Pla, Mallorca, Passeig del Nard i Pompeu Fabra.
El fet d’aprofitar els recursos, ma d’obra i maquinaria, necessaris per la urbanització creiem que pot abaratir el cost del cobriment. Evidentment aquest cost addicional en cap cas ha de repercutir en les quotes que els veïns pagaran per la urbanització del sector.
Si l’ajuntament segueix sense atendre les queixes justificades dels veïns afectats UASC no descarta fer les consultes o denuncies pertinents al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Mitjans de comunicació:

Cugat.cat

SantCugatInforma

TOT Sant Cugat

Read Full Post »

SFCSQMFMEHS-300x178UASC seguint las indicacions de la alcaldessa senyora Mercè Conesa, en el darrer Ple Municipal del mes de juliol, ha entrat per registre la moció en favor de la lluita per les persones de Sant Cugat afectades per les síndromes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Hiper Sensibilitat (EHS).
També s’ha entregat copia a tots els grups municipals, amb representació al Ple, per aconseguir l’objectiu de ciutat de que esdevingui una moció institucional en el Ple del proper més a celebrar-se el proper 15 de setembre.

 Contingut provisional de la moció

Moció de la formació UASC per instar a tots els grups municipals a que es posicionin en favor de la lluita que les persones de Sant Cugat afectades per les síndromes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Hiper Sensibilitat (EHS), demanant que les institucions reconeguin finalment aquesta malaltia que, segons els experts, pot estar afectant amb més o menys intensitat a un 15% de la població.
Atès que La Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i la Electro Hiper Sensibilitat (EHS) són considerades malalties de sensibilització central. Molts malalts presenten una superposició d’aquestes patologies. La FM y el SFC ja disposen del seu codi dins de la Classificació Internacional de Malalties (CIE 10) de la OMS, però desafortunadament la SQM i la EHS encara no han estat incloses dins d’aquesta classificació, fet que fa que no siguin reconegudes “oficialment” com a malalties i, com a conseqüència, els afectats no puguin rebre cap ajuda per la prevenció ni el seu tractament.
Atès que el Departament de Salut i Servei Català de la Salut no està complint amb el mandat constitucional previst en l’article 43 de la Constitució Espanyola relatiu a la protecció de la salut, on es fa un especial esment a que els poders públics deuen organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures de prevenció a més de la prestació de tots els serveis necessaris. Malauradament les persones afectades per la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Híper Sensibilitat (EHS) en aquests moments estan excloses de la protecció dels poders públics, la qual cosa el deixa en una situació d’absolut desemparament.
Atès que el no reconeixement com a malalties de les SQM i EHS implica que cap malalt podrà obtenir una baixa laboral per parts de la S.S (ni temporal ni definitiva), tot i que aquestes patologies poden arribar a ser greument invalidants.
Atès que com a resultat del no reconeixement de les esmentades síndromes, no existeixen protocols terapèutics d’actuació i, com a conseqüència d’això, els afectats depenen totalment del bon criteri del professional que els atengui en cada moment.
Atès que el no reconeixement d’una malaltia implica que els estats no destinin recursos, ni materials ni econòmics, per la seva investigació; la qual cosa implica una gran dificultat per fer avenços en el diagnòstic, prevenció i eventualment la seva curació.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents acords:

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les gestions que estiguin al seu abast per accelerar el reconeixement de les SQM i EHS com a malalties reconegudes oficialment per la OMS
Segon.- Instar que el Departament de Salut que, mentre les esmentades patologies no estiguin reconegudes, es creïn protocols a fi de que tots els professionals de la salut tinguin uns plans d’actuació consensuats amb els actuals especialistes en la matèria, adequats i coherents amb les necessitats dels malalts.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Cugat a que prengui mesures, com de fet ja estan fent altres municipis, per a si més no, fer més fàcil la vida de les persones afectades per SQM / EHS.

 • Crear un espai a la web de l’Ajuntament on hi aparegui el calendari i zones de la ciutat on es portaran a terme actuacions susceptibles d’incidir negativament als afectats per aquestes patologies, tals com:
  • Fumigacions
  • Pintat de senyals viaries
  • Envernissat o pintat de mobiliari urbà
  • Asfaltat de carrers
  • Demolició d’edificis i remodelació d’espais públics
  • Mapa de la ciutat amb els punts Wifi, antenes de telefonia mòbil i línies d’alta tensió.
 • Declarar Sant Cugat com a zona lliure d’aplicació de la norma que preveu que es puguin expropiar terrats d’edificis per instal•lar-hi antenes de telefonia mòbil.

Read Full Post »

untitled5Quan es va crear Promusa el seu únic objectiu era posar a disposició dels santcugatencs pisos i locals a un preu inferior al de mercat amb un bon nivell de qualitat. Aquest objectiu de caràcter social s’ha assolit satisfactòriament i ara molts santcugatencs poden disposar d’habitatges que en el seu moment eren difícil d’aconseguir pels preus alts del mercat.
Ara aquesta diferencia de preus ha desaparegut. Promusa i el seus objectius inicials ara ja no tenen raó de ser.

Ara bé, UASC creu que la darrera decisió del consell d’administració de Promusa d’orientar la seva activitat cap la gestió de l’aparcament de la via pública -zona blava-, el servei de neteja i els mercats municipals i també promoure, gestionar i explotar instal•lacions de telecomunicacions i aquelles encaminades a la generació i estalvi d’energia i aigua, no és res més que una fugida cap endavant per solucionar els seus greus problemes financers i mantenir el cost de salaris que, per si sols, suposen aproximadament uns 900.000 d’euros cada any.

UASC aposta per mantenir els seus objectius de caràcter social en col•laboració amb la regidoria de Serveis Socials. El problema d’accés a l’habitatge per els joves i la gent gran de la nostra ciutat és evident i encara ens queden moltes alternatives per intentar solucionar-ho. Per tot això, UASC proposa reorientar les funcions de Promusa cap a les següents accions:

imagesV9RLF2XHPisos tutelats per la gent gran.
Els habitatges tutelats per a gent gran són un servei d’acolliment alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar. Es tracta d’un conjunt d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres arquitectòniques. Els residents dels habitatges tutelats comparteixen tasques i despeses i, si volen, poden viure amb els cònjuges o parelles i amb les persones que en depenguin. Com a mínim, han de disposar d’un director o directora responsable i un treballador o treballadora social per a les admissions, el seguiment i la recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d’atenció primària. Així mateix, han de tenir un conserge i/o un servei de teleassistència, disponible durant les vint-i-quatre hores del dia. És una practica molt estesa ja en els països avançats d’Europa i en algunes ciutats de Catalunya com alternativa a las residencies.

untitledPisos compartits entre gent gran i joves.
Com exemple podem recolzar-nos en el programa Viure i Conviure de l’ Obra Social de Caixa Catalunya, que mitjançant un acord amb universitats i ajuntaments dóna oportunitat a joves estudiants de viure amb una persona gran que, a canvi d’aquesta companyia, ofereix al jove allotjament gratuït. Aquesta experiència aporta a les dues persones experiències vitals enriquidores. A més de que la persona gran se senti acompanyada i la persona jove tingui allotjament gratuït, el programa vol fomentar que ambdues parts coneguin molt més l’altra generació.

untitled2Masoveria Urbana
El terme “masoveria urbana” defineix una estratègia per assolir dos objectius. D’una banda reduir el nombre d’habitatges que, degut al seu mal estat de conservació o a la necessitat de realitzar-hi obres per tal de dotar-los de les condicions mínimes d’habitabilitat, romanen desocupats. D’altra banda, donar resposta a les necessitats d’habitatge d’una part de la població per mitjà de règims alternatius a la tinença i sense que això suposi haver d’escometre la construcció d’habitatges de nova planta amb destí a lloguer. La masoveria urbana es proposa com un mecanisme per animar als propietaris d’habitatges desocupats a realitzar-ne la rehabilitació i manteniment sense haver d’intervenir en el procés de construcció. Per mitjà del contracte de masoveria urbana, el propietari d’un habitatge en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, i a canvi els cessionaris/masovers n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.
A la nostra ciutat tots coneixem la proposta presentada pel col•lectiu 6 Claus a La Floresta.

En definitiva, es tracta de no perdre el caràcter social de Promusa però orientant els seus objectius a la situació i als problemes actuals. Per tot això UASC incorporarà aquestes tres alternatives al seu programa electoral per a les eleccions municipals de maig del 2015.
UASC creu que Sant Cugat del Vallès pot ser també una “SOCIAL CITY” i un punt de referència per altres ciutats.

Columna d’opinió a TOT Sant Cugat

Read Full Post »

thUASC volem recordar que el proper dilluns 11 agost farà vint anys del gran incendi que va afectar a la Floresta i a les Planes. Avui, encara són visibles les conseqüències de la massacre mediambiental que va ocasionar.
Vint anys després la pregunta que ens hem de fer és: Que han après les administracions i els grups polítics que les composen d’aquell incendi ?. Ens sembla que poc o gairebé res. Per comprovar-ho solament cal fer una passejada per aquelles zones afectades.

On són el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat de Catalunya?. Quina és la seva política de gestió dels boscos en els últims 20 anys ?.
Quines gestions ha fet el nostre Ajuntament de Sant Cugat davant d’aquestes dues administracions perquè facin la feina que els hi pertoca ?.
El matolls descontrolats engoleixen l’arbrat que lluita per subsistir. La massa combustible és molt més espessa i els boscos estan més abandonats que fa dues dècades.

UASC reconeix que l’Ajuntament fa netejar algunes franges de protecció i que la companyies elèctriques mantenen netes les franges de protecció existents sota del seus cablejats, però això NO ÉS SUFICIENT.
UASC també ha denunciat, sense cap resultat, durant aquests últims tres anys que l’Ajuntament de Sant Cugat no té implantat un Pla de Protecció d’Urbanitzacions (PPU). Per nosaltres la seguretat de les persones és el tema més prioritari.

http://uasc.cat/press/pla-demergencies-per-incendis-forestals-a-les-urbanitzacions-de-sant-cugat-del-valles/
http://uasc.cat/press/la-prevencio-dincendis-es-un-treball-de-365-dies-a-lany/

TOT Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/08/el-dia-que-la-serra-de-collserola-va-cremar-22806.php

Cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/politica/101936/la-uasc-alerta-de-l_estat-dels-boscos-i-lamenta-la-gestio-forestal-de-l_ajuntament

Read Full Post »