Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 2/01/2014

ad86eb54507911e3ac2412fc0c5d6ea6_8

Durant aquest legislatura UASC  (Un altre Sant Cugat), inscrit amb el número 379 en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Cugat, ha pogut intervenir en el ple municipal durant la discussió d’algunes mocions treballades conjuntament amb el PSC o CIU.

Aquest tipus d’intervenció estan contemplades en el Reglament de Participació Ciutadana en el següent article:

Article 13. Dret d’intervenció de les associacions en el Ple municipal.

1. Les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats previst en l’article 158.4) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya podran intervenir en les sessions del Ple Municipal dins del corresponent punt de l’ordre del dia, de conformitat amb el següent procediment:

1r.- Haurà de fer-se sol·licitud escrita a l’Alcaldia amb una antelació mínima de 48 hores ala data de celebració del Ple, en la que s’indicarà el punt o punts de l’ordre del dia en que es desitgi intervenir i així mateix s’hauran de justificar les raons que puguin avalar dita intervenció.

Doncs bé, de forma inesperada i sense cap justificació, unes hores abans del Ple municipal del passat 17 de juny, el Secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Maria Rigau, ens comunica, mitjançant un correu electrònic, la negativa a  intervenir en el Ple municipal en els punts 6 i 7 de l’ordre del dia.

Davant d’aquesta sobtada decisió UASC presenta denuncia  al  Síndic de Greuges de Catalunya, que és acceptada a tràmit.

A la resolució, de data 9 de desembre, el Síndic de Greuges de Catalunya, manifesta que l’Ajuntament ““no pot considerar amb relació a una mateixa entitat o associació que es pot inscriure al Registre d’Entitats i, al mateix temps, negar-li una de les facultats que el Reglament de participació ciutadana reconeix a les entitats i associacions inscrites, aplicant, d’aquesta manera una interpretació restrictiva que no té empara en la redacció del Reglament esmentat, que no fa cap distinció sobre les facultats atorgades a les entitats inscrites””.

Queda prou clar que la Sindicatura no comparteix el criteri jurídic mantingut per Secretaria General respecte a la denegació del dret a intervenir a un Ple municipal d’un partit polític registrat com entitat o associació.

Més endavant, en la mateixa resolució els Sindic de Greuges de Catalunya fa el següent comentari: “” si la voluntat legitima de l’Ajuntament és que les associacions i partits polítics no puguin participar en les sessions plenàries en el termes establerts a l’article 13.1 del Reglament de Participació hauria d’iniciar el procediment per donar de baixa la inscripció d’aquestes associacions, o bé, alternativament instar la modificació d’aquell precepte per limitar-ne l’abast subjectiu””.

Sorprenentment l’Ajuntament, a instancia de Secretaria General, s’acull a aquest darrer comentari. Amb data 10 de desembre dicta el Decret d’Alcaldia número 2.172/2013 iniciant el procediment de cancel·lació per indeguda la inscripció de tots els partits polítics, amb representació o no al Ple municipal,  en el Registre d’entitats.

Amb aquesta decisió els 3.377 vots (corresponents a les formacions que no van aconseguir cap regidor) de santcugatencs i santcugatenques es queden sense veu als Plens municipals. A més tots els partits polítics perden els drets propis de les entitats i associacions.

Per acabar vull recordar que en el Ple municipal del mes de novembre el PSC va presentar una moció treballada conjuntament amb UASC  per millorar els terminis de finançament de les quotes que els veïns han de pagar per les obres d’urbanització. La alcaldessa, en principi, ens va negar una petita intervenció durant la discussió de la moció emparant-se en la decisió de Secretaria General. Tots els presents vam poder copsar que ho feia a contracor i prova d’això és que, a continuació, va anunciar que podia parlar o el representant de UASC o del PSC però no els dos.

Posteriorment, en els seus torns de paraula, els portaveus de ICV, PSC i CUP van manifestar la necessitat de fer canvis en el  Reglament de Participació Ciutadana perquè no es tornessin a produir aquestes incongruències.

Per tot això animo a l’alcaldessa a trobar una solució basada en el diàleg a nivell polític. Mentrestant, UASC  ja ha iniciat els procediments al seu abast per defensar els seus drets, ara encara, amb més convicció.

Jaume Massanés i Papell – Portaveu UASC

Read Full Post »