Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Setembre de 2013

1374172_10151619982686573_71143529_n

UASC  alerta que molts veïns de Can Borrull  van manifestar, a la reunió del passat dijous dia 26, que no podran fer front als 10.000 euros que hauran de pagar de mitjana per la urbanització i la legalització del seu sector.

La delicada situació econòmica dels veïns, la majoria jubilats o en l’atur, no els permet afrontar aquestes quantitats encara que les puguin pagar en quatre o cinc anys.

Per UASC no és just que ara tot el cost recaigui en els veïns i, per això, demana a l’ajuntament que col·labori econòmicament d’una forma important per abaratir el cost total de 800.000 euros. També, de forma complementària, hauria de negociar un tipus de crèdit tou, amb un termini superior als quatre o cinc anys, per rebaixar les quotes mensuals.

Cal fer una mica d’història del tracte rebut per els veïns per part de l’ajuntament durant més de 30 anys de lluita per legalitzar i urbanitzar aquesta zona. Moltíssimes reunions, repetides promeses però cap concreció.

Van ser els veïns qui van gestionar i van finançar en el seu moment l’arribada de la llum i l’aigua. També van haver de cedir part de terreny de les seves parcel·les per aconseguir disposar d’un clavegueram que, encara avui, presenta defectes.

No disposen de voreres i surten directament a la carretera de Vallvidrera per anar, per exemple, a buscar el tren o l’autobús. Tampoc  tenen a prop el contenidors per tirar les escombraries.

A més també està pendent la construcció del mur de contenció de la riera per evitar inundacions i millorar la salubritat i l’adequació de la depuradora.

UASC valora positivament les paraules del regidor d’Urbanisme i Obres, senyor Pere Casajoana, comprometent-se públicament  a parlar amb Economia per buscar solucions per rebaixar el cost d’aquestes obres. Malauradament l’experiència ens fa ser pessimistes.

UASC vol recordar que aquest any l’ajuntament ha invertit importants quantitats de diners per fer obres “estètiques” i amb baixa prioritat al centre. Qui pot negar que el cas de Can Borrull era més urgent ?

Altres solucions seria la utilització de la Brigada Municipal d’Obres (en el seu dia van fer, durant un any, la remodelació de la plaça Barcelona) o aplicar el sistema de  contribucions del 20/80 com s’han fet a les urbanitzacions de carrers a Mira-sol.

UASC

Read Full Post »

IMAG0503

UASC  demana a l’Ajuntament l’inici d’una campanya per fer complir a tot el municipi les normatives vigents:

·         Art.119 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana.

·         Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals.

·         Ordenança municipal de convivència  ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics (BOP núm 287, annex 1, de 30 de novembre de 2002.

Aquestes ordenances volen garantir la neteja dels terrenys bruts (edificats o no, urbans o forestals) atès que el seu abandonament i el desenvolupament incontrolat de la seva vegetació pot comportar riscos.

En els últims temps s’ha incrementat el numero de terrenys i solars bruts amb vegetació incontrolada que poden comportar risc d’incendi a més de ser un focus de porqueria i proliferació de rates i escarabats.

A més, el fet que la vegetació, de tot tipus, envaeixi las voreres  adjacents afecta al pas de les persones.

Per tot això UASC, tal com recullen les ordenances, recorda que l’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió del residus que segons l’ordenança han d’efectuar els ciutadans, desprès del requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.

UASC

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/92468/la_uasc_insta_l_ajuntament_a_actuar_davant_la_bruticia_d_alguns_solars

Read Full Post »

1346344751_0

1.    Compromisos previs

Considerem absolutament necessari que es porti a terme una regeneració democràtica de la política en general i, per això, proposem les bases d’una Llei Electoral per Catalunya que aporti garanties d’una utilització adequada del sufragi, una vegada que aquest s’hagi efectuat.

En definitiva, el que es pretenem no és altre cosa que avançar en la democràcia real i participativa així com el d’un profund compromís de tots els càrrecs electes respecte dels electors.

1.1.    Contracte polític

Tots els partits, pel sol fet de presentar-se a unes eleccions, han de signar un compromís públic pel qual, i de forma explícita, es comprometin a considerar el seu programa electoral com a un contracte polític d’obligatori compliment moral.

1.2.    Grau de compliment

A fi de poder fer un seguiment d’aquest compromís, un estament imparcial pertanyent a la Junta Electoral farà públic al inici de la campanya electoral el percentatge de compliment dels anteriors programes electorals dels diferents partits que han tingut responsabilitats de govern, per cadascuna de les diferents àrees de govern.

El mateix serà aplicable a nivell municipal per validar el grau de compliment de les mocions aprovades durant la darrera legislatura.

1.3.    Llei de consultes

Qualsevol variació o incompliment del programa electoral hauria de ser referendada per la ciutadania mitjançant consultes ràpides.  Per aquesta raó considerem necessària una Llei de Consultes que, en última instància, ha d’esdevenir una eina cabdal que permeti que les decisions polítiques, administratives, etc., representin formalment la voluntat majoritària de la ciutadania.

Pretenem que l’elector tingui un accés directe amb veu i vot, no tan sols un cop cada quatre anys  i en especial en temes com els següents:

·         Assumptes rellevants no inclosos al programa electoral

·   Aspectes que contradiguin el que està escrit al programa electoral

·    Aspectes que puguin afectar directament al benestar de la ciutadania

·         Etc.

 

Volem que la sobirania resideixi realment a la ciutadania, de la qual emanen  tots els poders de l’Estat

1.4.    Fiabilitat de les institucions

Compromís èxplicit per que  tota llei, acord, resolució, moció ó projectes d’execució siguin d’obligat compliment una vegada estiguin aprovats.

Per aquesta raó serà obligatori que totes les propostes de debat, una vegada acceptades, tinguin annexa un dossier de suport d’execució on es facin constar el següents punts:

·         Descripció detallada

·         Responsable/s

·         Calendari d’execució

·         Memòria econòmica

·         Partida pressupostaria

1.5.    Reformes d’ofici de la Constitució

Creiem necessària una reforma de la constitució en el seu Títol X article 169, perquè es tingui en compte la següent font d’esmenes de la “Carta Magna”.

Una Llei, Norma o Estatut, aprovats per referèndum no poden ser mai derogats pel T.C.  Tan sols ho podran fer una nova Llei, Norma ó Estatut que, novament, hagi estat referendat/da per la voluntat popular, via referèndum.

En el cas que el T.C. “d’ofici” declari discrepàncies entre el text aprovat i el text constitucional, s’hauran de seguir qualsevol dels dos següents camins:

·         El propi T.C. , si s’escau, podrà crear la corresponent jurisprudència constitucional on quedi palesa la interpretació que es dona al text constitucional, a fi de que desapareguin les discrepàncies detectades.  

·         S’instarà a L’Executiu a que posi en marxa la corresponent proposta d’esmena a la Constitució amb l’objectiu de fer desaparèixer les esmentades incongruències

1.6.    Eines de democràcia directa

Creiem necessària la regulació positiva dels següents drets:

·         Reconeixement del dret a referèndums vinculants

·         Dret a la iniciativa popular a referèndum

·         Dret a la iniciativa legislativa popular

·         Dret a la revocació de càrrecs electes

·         Dret a la iniciativa popular per la derogació de lleis

Totes les iniciatives populars han de poder ser defensades en sèu parlamentària per el/la representant del col·lectiu gestor de l’esmentada iniciativa.

Se li assignarà per la Mesa del Parlament un temps adequat i proporcional al pes de signatures aportades per la iniciativa.

1.7.    Finançament dels partits

Els partits solament es podran finançar mitjançant:

·         La part proporcional dels ingressos que cada càrrec electe (parlamentari, diputat, regidor, etc.) entregui al seu partit 

·         Quotes de militants o simpatitzants

·         Aportacions o donacions de tercers, sempre que es facin publiques i compleixin els límits establerts a la lleisobre finançament de partits que es va reformar el 2007 i el 2012

·         Ingressos atípics provinents de concerts, loteries, venda de publicacions, merchandising, etc.

A fi de que tots aquests aspectes puguin ser verificats d’una forma eficaç s’haurà d’assignar a la Sindicatura de Comptes la funció de revisió i control de les comptabilitats dels partits polítics, dotant-la amb prou mitjans per que pugui publicar aquestes conclusions en un espai de temps raonable.  A més a més, la Sindicatura de Comptes ha de poder aplicar directament les corresponents sancions o, si s’escau, traslladant els resultats de les investigacions directament a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

1.8.    Racionalització de l’Administració     

Supressió de duplicitats

No te cap sentit que convisquin dues institucions amb responsabilitats sobre el mateixos aspectes.  S’ha de definir clarament qui es responsable de què.

A Catalunya: Generalitat, Diputacions, Consells comarcals  y les Administracions Locals.   

Reducció del nombre de càrrecs electes

Som partidaris d’estudiar la viabilitat d’aplicar una reducció del nombre de càrrecs electes a totes les administracions.  Creiem que amb un objectiu de reducció d’un 10% no es veuria compromesa cap de les funcions operatives.

Reducció de personal auxiliar

Creiem que es poden reduir despeses innecessàries fent una reducció (aproximat 10%) amb funcions que tenen poc valor afegit però que si consumeixen diner públic, tals com,

·         Secretaris de Grup

·         Assessors

·         Xofers

·         Etc..

Control de les despeses especials

S’ha de portar un control real de totes les despeses especials, ajustant-les a les necessitats funcionals de cada càrrec electe.

·         Dietes

·         Primes

·         Despeses de representació

·         Renting d’automòbils

·         Viatges

·         Etc..

L’objectiu es que no acabin sent un complement indirecte del sou oficial.

2.     Proposta de Llei Electoral de Catalunya

2.1.    Campanya electoral

Considerem necessari que es limitin les formes de campanya electoral, limitant-ne els seus costos, que sempre acabem pagant tots els ciutadans amb diners públics.  S’ha d’assignar una quantitat fixa per cada formació política que es presenti al comicis. 

No s’han de fer diferencies entre unes formacions i les altres, en funció de la representativitat obtinguda a la legislatura esgotada.

S’habilitaran espais gratuïts de propaganda electoral a les emissores de ràdio i televisió de titularitat pública, als quals hi tindran accés tots el partits que es presentin a les eleccions, amb temps iguals per tots ells.   A més d’aquests espais s’inclourà un debat amb tots el líders de les formacions. 

Es crearà una pàgina Web específica per cada campanya electoral on s’inclouran els enllaços de les respectives webs de cadascuna de les formacions que es presentin, així com tota la informació rellevant de la campanya electoral:

Programes electorals de cada formació

Grau de compliment de l’anterior programa electoral. (En el cas de formacions que han tingut responsabilitats de govern)

Grau de compliment de les lleis, pressupostos, mocions, resolucions,  etc. aprovats/des durant l’anterior legislatura.

Participants a les llistes electorals de totes les formacions amb els seus corresponents currículums, IRPF, declaracions patrimonials, etc.

Estadístiques

·         Econòmiques

·         Poblacionals i socials

·       D’activitat parlamentària de les anteriors dues legislatures, per formació i parlamentari (incloent-hi els graus d’absentisme)

Enquestes

·         Enquestes oficials. (IDESCAT, CSIC, etc..)

·         Enquestes dels diferents mitjans de comunicació

S’hauran d’indicar, en totes elles, el cost total de l’enquesta, l’ institut o empresa que l’ha realitzat, les persones responsables, així com totes les dades obtingudes, àmbit de l’enquesta, població, grau d’incertesa, etc.

Els ajuntaments reservaran espais per a cartells de propaganda electoral amb un suport/tauler reservat per un únic cartell assignat a cada un dels partits que es presentin

S’admetran trobades i mítings pels que es podran utilitzar espais públics degudament sol·licitats i distribuïts de forma igualitària entre tots els partits.  També es podran fer servir espais privats informant-ne dels costos derivats a la Junta Electoral.

S’admetran les campanyes a traves de xarxes socials, etc.

La campanya electoral serà controlada per la Junta Electoral, que tindrà capacitat sancionadora en el casos d’incompliment de les normes establertes.  Les sancions seran proporcionals al pes electoral del partit en les anteriors eleccions i amb un mínim fix per partits que no haguessin obtingut  representació.  Es faran públics els motius, la quantia de la sanció i, òbviament, el nom del partit sancionat.

2.2.    Llistes obertes i representació

Proposem establir un sistema electoral que permeti un equilibri entre el principi de proporcionalitat i de territorialitat sense que cap dels dos en quedi menystingut.

La nostra proposta està basada en el “sistema de doble llista”, la qual cosa significa que cada elector ha de dipositar sempre dues paperetes

·         Una primera de general, on el partit presenta els seus candidats i que permet que l’elector pugui escollir-ne un número determinat, encara que pertanyin a diferents partits. (Llistes obertes)

·         Una segona la territorial on es trien el representants territorials que podríem denominar representants comarcals (actualment el territori català esta dividit en 41 comarques), a més s’hauria d’afegir un candidat en representació dels residents a l’estranger.

El parlament de Catalunya mantindria els 135 escons dividits de la següent manera:

 

Escons provinents de les llistes generals dels partits

93

Escons provinents de les comarques

41

Escó representant dels residents al estranger

1

Total

135

 

La representació territorial es distribuiria de la següent manera:

Lleida

12

Barcelona

11

Tarragona

10

Girona

8

Total

41

2.3.    Representació

Obtindran representació totes les formacions que hi tinguin dret, en funció dels vots obtinguts, eliminant els actuals percentatges mínims sobre els vots vàlids emesos.

S’aplicaran criteris de proporcionalitat pura a l’hora distribuir el escons.

2.4.    Vot en blanc

Els vots en blanc han de computar com a vots per una candidatura més, la qual cosa significa que poden comportar escons buits (sense ocupar) i sense subvenció pública.

 

2.5.    Presentació de candidatures

Cada partit, coalició o agrupació d’electors ha de poder presentar candidatures a les circumscripcions territorials que ho desitgi.

2.6. Recursos públics en períodes electorals

Es garantirà que tots el partits que es presentin a un procés electoral disposin del mateixos recursos públics durant la campanya, independentment de la seva antiguitat o d’anteriors resultats electorals.

(L’assignació econòmica, els espais electorals en els mitjans de comunicació públics i els espais destinats al material promocional com banderoles, cartells, etc.)

 

3.     Extrapolació de Llei Electoral de Catalunya a l’àmbit municipal

 

La filosofia d’aquest sistema electoral és perfectament aplicable a l’àmbit municipal, en especial a les ciutats susceptibles de ser dividides en districtes electorals , que poden coincidir amb els barris que les conformen actualment.

 

Als municipis més petits, on no es pot fer la divisió per barris, s’hauria de fer servir una sola llista per formació on el ciutadà pugui escollir els regidors que consideri més convenients

 

A la nostre ciutat (Sant Cugat del Vallès) la distribució de regidors seria la següent, d’acord amb els 25 regidors actuals.

 

Regidors provinents de les llistes generals dels partits

15

Regidors provinents dels barris

10

Total

 25

 

La representació dels barris es distribuiria de la següent manera:

La Floresta

2

Les Planes

2

Mira-sol

2

Sant Cugat (nucli) Centre Est

2

Sant Cugat (nucli) Centre Oest

2

Total

10

Els representants escollits per cada barri serien els futurs presidents dels diferents Consells de Barri i els corresponents grups de Treball.

UASC – Xavier Barbany

Entrevista a Televisió Sant Cugat: http://www.youtube.com/watch?v=p4WnMD_YE00&list=TLLXm7lvtWp6o

Read Full Post »

Parlament Diada 2013

BT3bHq4IAAAItJ-

Santcugatencs i santcugatenques , benvolguts compatriotes.

Crec que tots nosaltres estarem d’acord en que avui celebrem aquest Diada en un moment transcendent per a Catalunya i els catalans.

Per un costat estem immersos dins d’una gravíssima situació econòmica i social que, malauradament, coincideix en un moment d’ensorrament dels valor democràtics i de desafecció de la ciutadania cap la política i els polítics a tots nivells.

Paral·lelament l’estat espanyol, governat per els hereus del franquisme, té com objectiu la destrucció de la nació catalana mitjançant l’ofec i l’espoli econòmic  i la paralització d’estructures tant necessàries per el nostre desenvolupament.

A més la seva obsessió malaltissa és intentar, i dic intentar perquè no ho aconseguiran, la destrucció dels nostres signes que ens identifiquen com a nació que som,  la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres símbols. No poden suportar el fet de que nosaltres siguem una nació forjada en la cultura, el comerç i les institucions democràtiques.

Ara el poble català desprès de tres-cents anys ha dit prou. Tal com vàrem dir a la classe política durant la darrera Diada “Els temps d’autonomies, estatuts i pactes fiscals s’ha esgotat i ara no ens queda més camí que aconseguir la independència. Si tots vosaltres no assumiu aquesta responsabilitat, i no escolteu la voluntat del poble, no dubteu que la societat civil us passarà per damunt i, si s’escau, us canviarà per altres”.

Doncs bé, poques hores desprès, un milió i mig de catalans van sortir al carrer amb un crit prou clar i contundent  INDEPENDENCIA. El mateix crit que sentirem avui a totes les ciutats i pobles de Catalunya i al llarg dels quatre-cents quilòmetres de la Via Catalana.

Ja no hi ha marxa enrere, és la voluntat del poble. Ara us toca a vosaltres aconseguir el més aviat possible  aquest objectiu de llibertat. El que no us permetrem és que enganyeu al poble.

IMAG0464

Dir-vos també  que UASC vol la independència com desig de la majoria de catalans però no oblidem un segon objectiu. Considerem absolutament necessari que, un cop aconseguida,  es porti a terme una regeneració democràtica de la política en general. Volem una nova Catalunya amb menys corrupció, amb una separació real dels tres poders de l’estat  i que les decisions les prenguin els polítics com a representants de la majoria de la societat catalana i no de les castes i els lobbys de poder que porten tants anys fen mal al nostre país.

Volem sobretot uns millors serveis públics (ensenyament, sanitat, gent gran, dependència, etc.), un sistema judicial ràpid  i igual per tothom, un major suport a la pagesia i ramaderia, i un creixement basat majoritàriament en la investigació i les tecnologies.

Acabem amb un record molt sentit cap a tots els que el 1714 varen donar la vida per a Catalunya o a totes les persones que des de llavors, passant per la fosca nit de la dictadura fins avui, han lluitat, han estat torturats o han mort per la nostra llibertat nacional.

 Com l’any passat, volem acabar amb la mateixa frase de Francesc Macià:

El seny, si no va acompanyat d’una ferma voluntat de combat, només serveix per tapar covardies.

Jaume Massanés i Papell – UASC

Read Full Post »

parlament-catalunya

UASC considera absolutament necessari que es porti a terme una regeneració democràtica de la política en general i per això, d’entre altres aspectes, estem treballant per presentar properament unes propostes per la  Llei Electoral de Catalunya que aportin garanties d’una utilització adequada del sufragi, una vegada que aquest s’hagi efectuat.

En definitiva, el que pretenem no és altre cosa que avançar en la democràcia real i participativa així com el d’un profund compromís de tots els càrrecs electes respecte dels electors.

Volem que la sobirania resideixi inequívocament a la ciutadania, de la qual emanin tots els poders de l’Estat.

Per tot això farem arribar properament als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, les nostres propostes perquè les tinguin presents en el moment de la discussió i el redactat final de la futura Llei.

Tant a  nivell nacional com a nivell municipal fem especial èmfasi en els següents punts:

  • Compromís públic dels partits considerant el seu programa electoral com a un contracte d’obligatori compliment.
  • Seguiment oficial d’aquest compromís i publicació, a l’inici de la campanya electoral, del grau de compliment dels anteriors programes electorals.
  • Durant la legislatura tot acord, resolució o moció serà d’obligat compliment, una vegada estiguin aprovats.
  • Qualsevol assumpte rellevant no inclòs en el programa electoral del partit que governi, o qualsevol aspecte que contradigui lo descrit en el programa, estarà sotmès sempre a consulta ràpida a la ciutadania.
  • Els partits no es podran finançar amb diners públics. Màxim control per part de la Sindicatura de Comptes.
  • Tots els partits que es presentin a las campanyes electorals ho faran en igualtat de condicions i recursos públics (quotes de presencia en els mitjans de comunicació, espais per propaganda, etc.), independentment de la seva antiguitat o dels anteriors resultats electorals.
  • Ajudar al ciutadà en la seva elecció de vot  facilitant la màxima informació sobre els partits polítics. Què faran i també què han fet.
  • Establir un sistema electoral de doble llista que permeti un equilibri entre el principi de proporcionalitat amb llistes obertes i la territorialitat.
  • S’aplicaran criteris de proporcionalitat pura a l’hora de distribuir els escons. El vot en blanc computarà com una candidatura més.

UASC – Xavier Barbany

Read Full Post »