Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Desembre de 2012

justicia-ciegacopiaCriteris de votació.- Una gran majoria dels electors prenen la decisió del seu vot  segons el contingut dels programes electorals.  S’obliden d’analitzar i valorar la feina feta i el compliment d’allò que van prometre amb anterioritat. Malauradament no disposem de cap eina o sistema normalitzat que permeti el seguiment de la feina  dels partits, dels polítics i de la seva avaluació  al final del seu mandat, de si han complert o no, les promeses que estaven incloses dins dels anteriors programes electorals.

Alguns polítics, un cop obtinguda la legitimació a les urnes, no recorden la seva funció social de servei públic i acaben treballant per la seva promoció o ajupint-se a les pressions d’uns poders fàctics i econòmics.

La política com mitjà per guanyar-se la vida.- Hem d’establir els mecanismes per evitar que algunes persones solament  entrin a la política com un mitjà per guanyar-se la vida. El concepte correcte ha de ser el de dedicar una etapa de la seva vida al servei de la gent. No fer-ho així suposa el risc d’anteposar el seus interessos per davant de la ciutadania, inclús oblidant-se molts cops dels principis i orientació del partit. S’han d’evitar els mandats llargs o la pràctica habitual d’anar saltant entre institucions (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i governs).

Llistes tancades i imposades.- Actualment els electors només poden votar llistes tancades basades ens els jocs de poder dins dels partits polítics per posar-se en un bon lloc a la llista. Si els electors poguessin votar quins membres de cada candidatura són els seu preferits aconseguiríem que els candidats més coneguts, apreciats i valorats per el seu treball més proper passessin per davant del candidats imposats, més passius o més burocràtics.

És important que la nova llei electoral catalana es reorienti cap a les llistes obertes i amb fórmules semblants al sistema electoral alemany per fer compatible un sistema que fes l’elector més proper amb l’escollit i, a la vegada, que resultés proporcional.

En un debat organitzat per un diari de Catalunya, sobre la llei electoral, un 68% dels participants estaven d’acord amb aquesta fórmula electoral, consistent en votar, al mateix temps, un candidat directe i una llista de partit. Pel 86% era necessari un repartiment més proporcional  dels escons, que fes  efectiva la relació una persona, un vot. El 72% demanava que hi hagués llistes desbloquejades per poder marcar candidats preferents o de diferents partits.

Vedats tancats.- Les lleis electorals són eines creades per els partits actuals per la seva pròpia supervivència i per dificultar  l’accés d’altres opcions polítiques. Durant els processos electorals els partits nous o petits tenen restringit els temps d’aparició en els mitjans de comunicació. També són habituals els programes del tipus “cara a cara” o les tertúlies on solament poden participar els partits grans.

A tot això hem d’afegir el cost econòmic que representa els diners que les institucions donen mensualment  a  cada partit segons els regidors o diputats que tenen. En definitiva que amb els diners de tots els contribuents els estem finançant la propera campanya electoral.  A més d’injust, ja que els partits haurien de finançar-se solament  amb les quotes dels seus militants,  és un greuge comparatiu amb la resta de partits que no tenen representació. A més hauria de ser públic l’origen de la resta d’ingressos que els partits obtenen durant les campanyes electorals.

Treball estèril.-  No existeix cap sistema que obligui a que es facin efectives les mocions, acords o resolucions aprovades. Moltes  es queden en bones intencions però difícilment es posen a la pràctica.  És un tema molt greu que en l’empresa privada es consideraria delicte per incompliment de contracte.

Com a exemple dir que UASC va presentar una moció al ple de Sant Cugat per crear mecanismes que facilitessin el seu cumpliment i no va prosperar per els vots negatius de CIU i PP, ja els va bé així, perquè canviar-ho.

Valors menyspreats.- Molts polítics i els seus partits corresponents s’omplen la boca de conceptes bàsics per a la bona salut d’un sistema democràtic però després són els primers a posar totes les traves perquè la seva aplicació resulti mínima. Em refereixo a la transparència econòmica, informació a la ciutadania, consells de barri o les consultes populars sobre lleis i qüestions de gran importància a nivell nacional o local.

Per acabar vull dir-vos que és evident que Catalunya necessita una nova llei electoral per dignificar la política. Ara bé,  el meu dubte és qui l’ha de redactar, deixo la pregunta a l’aire.

Jaume Massanés i Papell – UASC

Cugat.cat:

http://www.cugat.cat/diari/opinio/83879/les_malalties_de_la_democracia_actual

Read Full Post »

IMAG0043Moció presentada per Junta de Portaveus per a la protecció i rehabilitació  de l’Estany i el torrent dels Alous

Vist que l’àmbit de l’estany i torrent del Alous conjuntament amb  el pantà de Can Borrell son les úniques zones humides de Sant Cugat del Vallès i Rubí, i l’única  que recull la Generalitat a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.

Atès que l’estany dels Alous és troba en un lloc estratègic ja que a la plana del Vallès els hàbitats de zones humides són molt escassos, i és, a més a més una zona d’aigua permanent que es converteix en un espai de refugi per a la fauna.

Atesa la importància de l’estany dels Alous com a part del corredor biològic que connecta ecològicament el Parc Natural de Collserola amb els altres espais naturals. Especialment la connectivitat amb altres espais humits propers com l’Aiguamoll de Molins de Rei, Pantà de Can Borrell, Can Duran a Cerdanyola i Can Punsit entre altres

Donada la gran diversitat biològica de vegetació i fauna d’aquesta zona humida, propiciaren ja en el 1995 amb el grup ecologista alternativa Pinzell Verd, l’elaboració d’un projecte d’actuacions contra la degradació de la zona amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient, la realització en el 2006 estudis d’indicadors biològics i seguiment de fauna encarregats per l’ajuntament de Sant Cugat, que l´ultim informe  encarregat a la consultora Lestes a l’any 2010 reitera la importància de la zona.

Atès el mal estat i la degradació que pateix l’estany i el seu entorn (Pesca furtiva, camins en mal estat, caça incontrolada, abocadors irregulars, deficient disseny dels col·lectors d’aigües pluvials amb aigües de clavegueram en els dos torrents, usos del sòl desavinents, espècies invasores, horts il·legals…),

Atesa la importància del torrent dels Alous com a zona de passeig i de connectivitat de la zona, des de Can Sant Joan fins a Mira-sol i des de Can Vallhorat fins a les portes de Collserola, que forma part d’un tram de la via verda del Vallès.

Ates que ja la Generalitat recull en la fitxa ambiental, la necessitat de dotar l’espai d’itineraris, i l’ordenació dels usos així com la potenciació de la vessant educativa de l’espai

Vist el potencial que aquest entorn té per a desenvolupar-hi activitats d’educació ambiental amb les escoles més properes de Rubí i Sant Cugat, i pels ciutadans en general de les dues poblacions, que ja es reconeix al Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat

A instàncies de les entitats, associacions i partits polítics promotors d’aquesta iniciativa, incorporades a l’Annex 1, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció del compromís i acords que detallem a continuació.

COMPROMIS

Atesa l’ordenació urbanística de l’espai de l’estany dels Alous i els dos torrents adjacents, aquest Ajuntament es compromet a millorar l’entorn natural de l’àmbit i estudiar la possibilitat de millorar la qualificació urbanística d’aquesta zona humida, actualment qualificada com a Sistema Hidràulic  en el procés de revisió del POUM (espai delimitat en la fitxa de l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya), per  a garantir la protecció d’aquests espais naturals com a part del conjunt estany i torrent dels Alous, com a pas previ a una definitiva i compromesa voluntat de protecció i rehabilitació dels espais esmentats

Per aconseguir-ho, aquest ajuntament es compromet a coordinar-se amb l’Ajuntament de Sant Cugat, per donar compliment als acords redactats en aquesta moció, conjuntament amb les entitats i associacions promotores que hi donen suport de forma inicial, i que estarà oberta a la incorporació d’entitats i associacions que s’hi vulguin sumar a  fi d’assolir els següents acords:

ACORDS

PRIMER.– Realitzar de forma coordinada amb els serveis municipal respectius unes jornades cíviques, de treball per netejar l’entorn de l’Estany i el torrent dels Alous, conjuntament amb entitats , associacions i ciutadans en general.

SEGON.- Incorporar les activitats a la zona de l’estany i el torrent dels Alous, en els catàlegs d’activitats ambientals ciutadanes i educatives dels dos municipis.

TERCER.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’aigua (ACA)  un estudi acurat del sistema hídric: entrants, drenatge, qualitat i origen de les aigües, possibles contaminats, extraccions abusives creació de basses de laminació de pluvials amb sistema de depuració natural o combinat de l’estany i el torrent dels Alous.

QUART.- Establir una zonificació de zones amb l’objectiu de regular eficaçment la freqüentació de persones mitjançant un gradient que vagi d’unes actuacions que suposin una major freqüentació humana a prop de les zones urbanes, fins a unes àrees sense accés (exemple: les àrees de nidificació d’aus).

CINQUÈ.- Estudiar el trasllat dels horts ubicats dins de la riera  i al seu entorn, i la  possible creació d’una zona d’horts urbans públics.

SISÈ.- Incrementar la vigilància per evitar la caça furtiva, la pesca, la introducció de especies invasores i la circulació motoritzada. També regular la pastura a espais destinat a aquest ús.

SETÈ.- Buscar fonts de finançament per a actualitzar l’inventari de la fauna i la vegetació del lloc, així com les especies invasores, per determinar-ne la seva importància i poder prendre les mesures adequades. Creació d’espais reservats per garantir la tranquil·litat dels animals (aus migratòries, zones de nidificació,…), pantalles d’arbres per enlairar el vol dels ocells al pas per sobre l’autopista, ferrocarrils o altres infraestructures humanes,  garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat del lloc.

VUITÉ– Potenciar la vinculació de les associacions i entitats mediambientals  dels municipis més propers (Sant Cugat, Rubí, Papiol ….) i la facultat de Biologia de la Universitat de Autònoma de Barcelona, tant per engegar de forma periòdica campanyes de conservació i neteja de l’espai com per que hi realitzin les seves activitats de recerca i d’educació ambiental.

NOVÉ.- Estudiar la millora i l’enllaç de la xarxa de camins de l’entorn per-què pugui servir per connectar el tram de la Via Verda del torrent dels Alous, que finalitza al parc de Can Sant Joan de Rubí, amb els carrils bicicleta de Sant Cugat, Hospital General, i donar-li continuïtat cap a Can Vallhonrat.

DESÉ– Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a les entitats adherides a la moció.

 Rubí a 20  de desembre de 2012

Read Full Post »

HVF

Vídeo complet de la roda de premsa

UASC insta a l’ajuntament que, una vegada acabades les eleccions al parlament de Catalunya, reprengui l’antiga lluita de Sant Cugat perquè la Conselleria de Salut faci públic un compromís d’execució de les obres del futur Hospital Vicente Ferrer.

UASC és conscient de que la situació econòmica actual no permet portar a terme despeses significatives però, malgrat això, considerem que a la nostra ciutat no s’està complint la missió encomanada per la ciutadania a la Conselleria de Salut.  Aquesta, no és un altre que donar resposta a les necessitats sanitàries de la població, atenent als criteris d’eficiència, equitat i amb l’objectiu final d’incrementar l’esperança de vida i bona salut d’aquesta població, al igual que la de la resta de Catalunya.

En aquest moment, ni a Sant Cugat ni a les poblacions adjacents (Rubí i Castellbisbal), ens podem sentir atesos adequadament donades les mancances actuals d’infraestructura hospitalària pública.

Des del punt de vista de UASC és imprescindible que l’ajuntament i en el seu nom, la Sra. Mercè Conesa, reprengui aquesta exigència, que sembla que hagi quedat a l’oblit, si més no per part de l’ajuntament, en vers a la Conselleria de Salut.  Sol·licitem doncs, que l’Ajuntament de Sant Cugat es pronunciï respecte quin és el Pla Director de sanitat per Sant Cugat, donada la decisió d’ajornar “sine die” la construcció de l’esmentat Hospital Vicente Ferrer, la qual cosa deixa un àrea metropolitana de prop de 200.000 habitants sense cap hospital de referència, a una distància raonable.

UASC considera del tot  inacceptable aquesta situació, ja que des del nostre punt de vista els casos urgents tals com infarts, ictus, etc., no poden ser atesos amb la rapidesa necessària. Una ambulància del Servei de Salut pot arribar a trigar del ordre de 20-25 min., en circumstancies normals, fins a 60 min. si hi ha col·lapse de tràfic o servei. Posteriorment, aquesta s’adreça al CAP del carrer La Mina, a fi de que es faci una primera avaluació per part d’un metge de família, aquí es porten a terme les primeres accions estabilitzadores d’urgència i a continuació s’han de fer uns 15 km fins a la Mútua Terrassa (20-25 min. en condicions favorables de tràfic ), on finalment poden ser iniciades les analítiques i tractaments prescrits per especialistes.

Tots el experts en accidents vasculars fan un especial èmfasi en la importància de la atenció precoç d’aquestes malalties. Segons el coordinador del projecte ARIAM, cada 1/2 hora de retard en la atenció d’un malalt afectat per un infart agut de miocardi, li resta un any de vida, degut a les lesions que es van produint al seu cor. El temps adequat d’atenció en aquests casos hauria de ser de trenta minuts.  

S’ha de tenir en compte que, els accidents vasculars, són la primera causa de dèficits i discapacitats en adults, i que la ràpida atenció d’aquests tipus de pacients minimitza significativament les seqüeles posteriors.

Per tot això,  UASC exigeix una concreció sobre el termini d’execució d’aquesta obra, al temps que la definició d’un pla de mesures efectives durant aquest impàs a fi d’atendre correctament les necessitats de la població afectada.

Preguntes i respostes durant la roda de premsa:

Quines accions creieu que s’haurien de portar a terme?

Considerem que s’hauria d’actuar bàsicament des de dos punts.

  • Definir en el temps, un termini per executar el projecte de construcció del Hospital Vicente Ferrer.
  • Mentre aquesta infraestructura no estigui operativa portar a terme accions de millora tals com:
    • Dotar a les Urgències del CAP “La Mina” de l’equipament necessari per portar a terme analítiques ràpides.
    • Millora general d’aquesta infraestructura.
    • La urgències de caracter greu podrien ser derivades a l’Hospital Vall d’Hebrón utilitzant els túnels de Vallvidrera, a cárrec del Servei de Salut.

Coneixeu si la resta de partits amb representació a l’Ajuntament de Sant Cugat s’han posicionat respecte d’aquest tema?

  • Òbviament des de UASC no volem ni podem posar-nos amb les prioritats de la resta de partits, però donada la importància d’aquest tema, nosaltres estem amb disposició de col·laborar amb tothom.
  • Seguint amb aquesta dinàmica des de UASC volem iniciar contactes amb altres forces politiques, tant de Rubí com de Castellbisbal per veure si podem crear algun tipus de plataforma conjunta.  Creiem que aquesta no és una reivindicació política sinó de caire vital i per això, com us he dit abans, tothom hi és convidat.

UASC – Xavier Barbany

Ràdio Sant Cugat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/83487/la_uasc_exigeix_al_consistori_que_reactivi_el_projecte_de_l_hospital_de_referencia

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/12/l-hospital-vicente-ferrer-una-necessitat-inajornable-per-uasc-11289.php

Read Full Post »