Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 26/06/2011

Tota la informació i la documentació que hem anat obtenint sobre els moviments de terres realitzats per l’empresa Puigfel al paratge de Can Fatjó dels Aurons confirmen:

  • que la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola saben des de fa més d’un any.
  • que l’empresa Puigfel està fent un abocador per a deixalles al costat d’escoles,habitatges i un hospital;
  • que l’empresa Puigfel continua tirant endavant el projecte de l’abocador;
  • que tant la Generalitat com l’Ajuntament de Cerdanyola continuen donant facilitats perquè el projecte de l’abocador tiri endavant.

FETS:
– Des del mes de gener, diverses persones i entitats hem denunciat repetidament la il·legalitat dels moviments de terres que s’estan duent a terme a Can Fatjó dels Aurons per fer-hi un abocador de deixalles. Aquesta il·legalitat ha estat confirmada per inspectors de la pròpia Generalitat de Catalunya (informe del 28 de març, en què es proposa iniciar un expedient sancionador) i per la Guàrdia Civil (que el 29 d’abril ha obert un expedient a l’Ajuntament de Cerdanyola).
– El 22 de febrer (una setmana després que es constituís la Plataforma contra
l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons) Puigfel va sol·licitar a la
Generalitat la corresponent autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental per posar en marxa l’abocador de deixalles. Aquest procediment requereix un informe de compatibilitat urbanística que ha d’emetre l’Ajuntament de Cerdanyola:

  • Si l’informe de compatibilitat urbanística no es lliura en el termini d’un mes, la tramitació de l’expedient continua el seu curs.
  • Si es lliura un informe de compatibilitat urbanística positiu, la tramitació de l’expedient continua el seu curs.
  • Si es lliura un informe de compatibilitat urbanística negatiu abans que la Generalitat atorgui la llicència ambiental, la Generalitat està obligada a dictar una resolució que posa fi al procediment administratiu i a arxivar les actuacions.

– El 14 de març l’Ajuntament de Cerdanyola va emetre un informe de
compatibilitat urbanística negatiu, en el qual l’arquitecte municipal afirma que
“l’ús de l’activitat sol·licitada pel senyor Andreu Puigfel Fuentes […] NO ÉS
COMPATIBLE amb el planejament urbanístic vigent”.
– A data d’avui aquest informe no ha estat lliurat a la Generalitat, de manera que el procediment perquè Puigfel pugui fer un abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons segueix obert. L’empresa Puigfel és qui hauria de lliurar l’informe, però no té cap interès a fer-ho. L’Ajuntament de Cerdanyola també pot lliurarl’informe. Si ho hagués fet, el procediment administratiu per fer l’abocador ja estaria arxivat.
– El 23 de juny el President de l’EMD de Bellaterra ha presentat als grups polítics de Cerdanyola una Proposta d’acord per remetre l’informe urbanístic a la Generalitat, obligant-la així a finalitzar el procediment i arxivar les actuacions.
NO ENTENEM:
– No entenem com la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola han permès que l’empresa Puigfel hagi ampliat i acondicionat el clot de l’argilera per instal·lar un abocador per a 3 milions de tones de deixalles al paratge de Can Fatjó dels Aurons, infringint la normativa urbanística i sense els permisos ambientals i d’activitats necessaris. Des del mes d’abril s’ha continuat aprofundint el clot que actualment té més de 60 metres de fondària, superant amb escreix la cota permesa.


– No entenem que els partits que formen el Govern de Cerdanyola, PSC i CiU,
hagin manifestat públicament de paraula i per escrit (Ple de 31 de març i Pacte de Govern) el seu rebuig a l’abocador i que, per altra banda, no hagin enviat a la Generalitat l’informe per parar el procediment administratiu per fer l’abocador. Només ho entendríem si amb això l’Ajuntament pretenia facilitar el camí perquè sigui la Generalitat qui prengui la decisió de fer l’abocador sense que l’Ajuntament s’hi hagi de pronunciar.
– No entenem a què estan esperant la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola per incoar l’oportú expedient sancionador quan les evidències són tan clares.
EXIGIM:
– Ens sumem a l’exigència del President de l’EMD de Bellaterra que aquest
informe es trameti de forma immediata a la Generalitat per finalitzar el
procediment administratiu en marxa.
– Exigim als nostres representats a l’Ajuntament de Cerdanyola que emprenguin les actuacions necessàries per complir el compromís electoral perquè no hi hagi cap altre abocador a Cerdanyola i respectin en aquest sentit l’acord per unanimitat del Ple de 31 de març.
– Exigim que l’Honorable Conseller Recoder escolti i respecti la veu unànime del territori: Cerdanyola no vol més abocadors.

PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS

www.abocadorcanfatjo.cat

Read Full Post »