Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Octubre de 2009

Ple Municipal 21 setembre 2009 – Interpelació de  Jaume Massanés referent a l’arranjament del carrer Diputació de La Floresta:

Vull fer un prec d’informació, inicialment amb el Sr. Xavier Amador, i després possiblement algú més em contestarà, i ho faig com a continuació de la pregunta feta per un veí en el darrer Consell de Districte de la Floresta referent als motius de l’arranjament que s’està fent al carrer Diputació. Vostè va contestar més o menys, possiblement m’equivoqui en la composició de la frase, que l’Ajuntament té la potestat de fer les obres als carrers que cregui convenient o necessari, o una cosa similar, i es va donar per acabada la reunió.

A mi m’han vingut a veure fins aquest moment quatre veïns de la Floresta i perquè ho entenguem tots si em permet faré una mica d’història. Fa més o menys un any que vostès ja van proposar arranjar aquest carrer amb els diners de lliure disposició en un Consell de Districte i es va trobar amb la topada que la totalitat de veïns s’hi van oposar perquè ells creien que amb aquests diners hi havia carrers que estaven en pitjor situació i necessitaven aquest arranjament. Ara amb els diners del FEIL i segons m’informen els veïns vostès sense informar ni consultar al Consell de Districte ni a cap grup de treball han tirat endavant les obres amb un cost que puja a la quantitat de 263.000 € que era teòricament per arreglar les voreres. La meva pregunta va orientada al següent: quin és el verdader motiu o els criteris per arranjar el carrer Diputació enlloc d’altres que estaven en pitjor estat?, i en podríem citar uns quants com el carrer Pere Planes. Com és que la carpeta del projecte no està al Centre Cívic sòcio-sanitari de la Floresta per a la seva consulta?, jo personalment hi vaig assistir i no el vaig trobar. Vostès ho van aprovar a la Junta de Govern del dia 18 de maig passat amb el concepte de “Voreres Diputació de la Floresta d’acord amb un informe tècnic per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en data 27 d’abril”. Donat que també s’han canviat algunes conduccions d’aigües negres, segons els veïns, i segons aquests també estan soterrant alguna línia elèctrica, és de suposar que s’asfaltarà completament el carrer o no?

En definitiva, la pregunta que es fa és: què s’està fent en aquest carrer?, en base a què?, i  per què no s’ha informat ni consensuat amb els veïns?, si us plau li demano una resposta a mi o als veïns en el proper Consell de Districte de la Floresta.

Ple Municipal 21 setembre 2009 – Respon Cristina Paraira: Les obres consisteixen en la renovació de les voreres i la repavimentació del carrer; és cert que Sorea ha aprofitat per canviar els tubs d’aigua però no hem fet cap actuació dins de les obres FEIL, ni d’aigües negres, ni de soterrament de línies, si necessiten més informació ho continuem parlant però els criteris han estat com els que hem decidit en d’altres carrers del nucli.

DSC02344DSC02341

 

 

 

 

 

Revista municipal SANTCUGATavui (Octubre 2009 – plana num.6) – Article: Millorem la ciutat, carrer Diputació: Actuacions de repavimentació de la calçada, substitució de la vorera i de l’enllumenat. Millora de la xarxa d’aigua i de clavegueram.

En el Ple del mes de novembre li comento a Cristina Paraira (Tinent d’Alcalde de Serveis Urbans) que la noticia a SANTCUGATavui contradiu les seves manifestacions anteriors al Ple. La seva resposta: es tracta d’ un error d’impremta.
Totes les sospites queden confirmades.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

imatge_portaaporta_28La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

 

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Més informació:

http://www.portaaporta.cat/ca/introduccio.php

http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=60

http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/24437.htm/francesc_mauri_critica_el_model_de_recollida_selectiva_de_sant_cugat

La teva opinió:

Podeu donar la vostra opinió en l’apartat d’enquestes

Read Full Post »

logo-colorMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ICV- EUiA I ERC PER DONAR SUPORT A LES CONSULTES POPULARS

Atès que diverses entitats santcugatenques, com a conseqüència de la consulta efectuada a Arenys de Munt el dia 13 de setembre de 2009, s’han organitzat per promoure una consulta popular sobre la sobirania de Catalunya.

Atès que la consulta d’Arenys es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana, i que el seu exercici no ha de comportar cap de tipus de conflictivitat social.

Atès que aquestes entitats i associacions han demanat a l’ajuntament de Sant Cugat el seu suport a la celebració de l’esmentada consulta i que des de l’ajuntament s’han desenvolupat diversos processos participatius per tal d’afavorir la implicació de veïns i veïnes en les decisions que afecten el conjunt de la nostra comunitat, processos de participació que tenen entre altres aspectes positius a destacar el de ser una manifestació de la voluntat de diàleg de diverses persones així com d’emprendre accions, opinar o decidir col·lectivament. 

Atès que el fet social i la relació que crea participació en processos decisoris o organitzatius és un valor que cal preservar i que si diverses entitats, associacions i persones de la nostra ciutat es troben per promoure un procés participatiu quina matèria no atempti contra els drets de la persona l’obligació d’un ajuntament, que promou la participació i la socialització de les persones, és dóna’ls suport. 

Atesa la no partidització d’aquest moviment i que l’ajuntament, com a expressió del sentit polític de la ciutat, ha de restar al marge del procés ja que aquest és un moviment cívic i ciutadà, que té l’efecte de crear lligams i que ha de romandre a mans de la societat organitzada i al marge de les institucions. 

Atès que mentre el Parlament està tramitant la Llei de Consultes Populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i socials  és el camí a seguir. 

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer.-Expressar el reconeixement a les entitats i associacions de la ciutat que han iniciat el moviment per promoure una consulta sobre la sobirania del nostre país. 

Segon.-Manifestar el respecte municipal a la idea de compartir projectes comuns per part de persones, entitats i associacions de procedències diverses però totes elles ubicades a la nostra ciutat. 

Tercer.-Mantenir l’ajuntament al marge del procés de consulta. 

Quart.-Declarar que els processos de participació ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan més democràtica. 

Cinquè.-Comunicar aquesta proposta a les entitats promotores de la consulta.

Read Full Post »

_DSC0111Us faig a mans la moció institucional promoguda i presentada per el meu amic i company del grup municipal d’ICV a favor dels aturats de Sant Cugat sense subsidi.

Com ell diu, aconseguir acords com aquest proporciona la satisfacció de la feina ben feta i la constatació de fer política propera a les necessitats dels ciutadans. Felicitats Joan

Jaume Massanés i Papell

MOCIO:

El mes de juny de 2009 l’equip de govern de Sant Cugat del Vallès va obrir el debat amb la resta de forces polítiques per tal de conèixer i consensuar aquelles mesures que s’estimessin més necessàries de cara a fer front a l’actual crisi econòmica i incidir en els dos eixos que conformen l’actual mapa estratègic de la ciutat, la reactivació econòmica i la funció social. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen una major atenció dels serveis socials bàsics dels ajuntaments.

Del debat i converses n’han sorgit un conjunt de punts d’acord que afecten a les OOFF 2010 com també a l’estructura i finançament d’objectius per al pressupost d’aquest mateix exercici.

Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col•lectius que estan reben més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des del món local en les polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.

Un dels diferents punts d’acord ha estat el fet de promoure accions a favor del col•lectiu d’aturats sense subsidi en la situació actual de crisi. Aquestes accions es concretaran en el marc de l’aprovació definitiva de les OOFF i l’aprovació inicial del pressupost 2010, previstos per al proper Plenari del mes de Novembre, i es concreten amb els següents ACORDS:

1) Proposar l’aprovació d’accions a favor del col•lectiu d’aturats sense subsidi en el marc de l’aprovació de les OOFF i/o del pressupost 2010 concretades en les següents propostes.

2) Creació d’un títol de transport gratuït i específic per aturats sense subsidi.

3) Per a les persones que en aquesta situació ja estan realitzant alguna activitat organitzada per part de l’Oficina Municipal de l’Esport, bonificar-los el preu públic corresponent en un 75%.

4) Bonificació del 100% de les activitats ofertades pel Patronat Municipal d’Educació per als fills d’aquells que acreditin aquesta situació

5) Bonificació del 100% dels preus públics de cursos de formació per a adults.

Joan Calderon – ICV-EUiA

Read Full Post »

PICT3085L’accessibilitat i la facilitat de maniobra dels contenidors actuals a la nostra ciutat, i altres municipis,  es molt millorable no solament per a les persones amb dificultats (gent gran,discapacitats, persones amb problemes visuals, etc.) sinó que son per a tothom. Molts municipis han iniciat el procés per la seva substitució per contenidors adaptats i integrats aprofitant la renovació dels contractes de neteja de la ciutat. Un exemple podria ser Barcelona que ha impulsat un projecte pioner per posar en marxa nous models de contenidors adaptats i integrats mitjançant un estudi conjunt amb la Universitat Politècnica d Catalunya (UPC) i  empreses del sector.

Les principals conclusions que es van obtenir van ser:

  • Que els models de contenidors majoritaris a la ciutat tinguin un anclatge al terra perquè quedin fixes i no es moguin permetent que els contenidors sempre estiguin a la mateixa distancia de la vorera facilitant l’accessibilitat.
  • Les obertures per dipositar els residus estaran a una alçada màxima de 122 centímetres, pensant en les persones amb cadira de rodes o de menys alçada. En les obertures s’eliminaran els anomenats “bigotis” per un altre tipus de tires de plàstic.
  • La mida de les obertures hauran de ser l’adequada a cada tipus de contenidors facilitant la introducció dels residus.
  • Hi haurà un doble sistema d’obertura en el contenidors d’orgànica i rebuig perquè independentment de les capacitats tothom pugui utilitzar algun dels dos, un manual (una palanca) i un amb els peus (un pedal).
  • Que per obrir el contenidor, ja sigui amb el pedal o palanca, no calgui un esforç excessiu, i a més, la tapa del contenidor tindrà un sistema de tancament retardat. Això permetrà que els usuaris que ho necessitin podran accionar el pedal i la palanca i tot seguit llançar amb las dues mans els residus dins del contenidor.
  • El pedal estarà a una alçada màxima respecte la vorera per evitar el menor esforç, i la maneta de la palanca tindrà un disseny anatòmic.
  • Per a les persones que no puguin distingir els colors, els contenidors incorporaran unes marques tàctils (mesura de 10 centímetres i amb un relleu de 0,5 centímetres) que identifiquen cada fracció. Complementàriament els diferents colors es col•locaran als carrers sempre en la mateixa seqüència, és a dir, en el mateix ordre des del punt de vista de l’usuari.

Aquest dilluns i en representació  d’el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat defensaré una moció en el Ple, perquè s’incloguin aquestes especificacions o similars (demanant també que es consensuï amb la Taula de Discapacitats i Mobilitat Reduïda), per a millorar l’accessibilitat i l’us dels contenidors, en els plecs de condicions de les noves contractes que es negociaran en breu amb les empreses concessionàries candidates .

També sol·licitarem la identificació i eliminació  d’altres elements urbans que impedeixin un fàcil accés als contenidors i unes ubicacions que respectin sempre la lliure circulació dels vianants per les voreres.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

recoder2Durant la celebració dels 90 anys de la Associació de Propietaris i Veins de La Floresta i davant de les queixes per la falta d’urbanització del seus carrers, promesa electoral de CIU  repetida des de a l’any 1997 (han passat 12 anys), el senyor Lluis Recoder diu:

“No hem trobat una via de diàleg adequada”.

“Però tampoc es pot pretendre viure al mig del bosc i tenir alhora tots els serveis al costat”.

A la primera afirmació li diria que ell i el seu equip de govern son els primers culpables de dinamitar i erosionar les associacions de veïns. No han cregut mai en la participació.

La segona no te desperdici i ralla amb l’insult a la dignitat dels florestans.  No és el primer cop, recordo que fa poc anys, fonts de l’àrea d’economia del nostre ajuntament van dir també que Mira-sol i La Floresta tenia que pagar les seves urbanitzacions mitjança les contribucions especials perquè, per els seus carrers passava poca gent comparat amb el centre.

Senyor Recoder, vostè no era l’alcalde del 100% del santcugatencs ?

Enllaços recomanats: 

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/45618.htm/l_avpf_bufa_90_espelmes_desitjant_assolir_la_urbanitzacio_de_tot_el_districte_de_la_floresta

http://lamaesquerra.blogspot.com/

 

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

fitxer_noticia_514Acords de la moció institucional aprovada en el Ple del dia 21 de setembre per a la millora de la Policia de Proximitat.

Ara cal que l’equip de govern els desenvolupi amb la col·laboració d’associacions, entitats, i els partits de l’oposició.

 

PRIMER.- Convidar als Mossos d’Esquadra a la seva asistencia a tots els Grups de Treball de Seguretat dels districtes o barris.

SEGON.- Adoptar i adaptar a Sant Cugat les Propostes d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de Barcelona – els drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008.

TERCER.- Continuar treballant per la consolidació del paper de la Policia local de Sant Cugat del Vallès com a policia de proximitat, qüestió cabdal en el model de seguretat ciutadana.

– Els agents han d’establir una relació amb les entitats, associacions i els establiments de cada zona per tenir una visió global del sector integrant-se amb el veïnat i implicant-se al seu entorn.

– Poden actuar també com suport i complement de l’administració local als barris i districtes amb la tramitació i el seguiment de les deficiències, anomalies de les vies i espais públics. •

– Com a coneixedors de cada zona han de ser un primer puntal de col•laboració amb les tasques de protecció civil i extinció d’incendis.

– Llevat d’en casos excepcionals els agents assignats a cada zona han de ser sempre els mateixos.

QUART.- Establir dintre dels objectius estratègics de l’organització i en els mecanismes d’avaluació de la Policia Local, indicadors i elements que afavoreixin i potenciïn l’acompliment dels principis esmentats d’acord amb les Propostes d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de Barcelona – els drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008.

CINQUÈ.- Constituir en el termini de tres mesos el Consell de Seguretat de Sant Cugat seguint com a model el Consell de Seguretat de Catalunya de creació per part del Conseller d’interior i Relacions Institucionals el 4 de desembre del 2007 , o el Consell de Seguretat Urbana de Barcelona. D’aquesta manera els ciutadans i altres entitats podran participar en la presa de decisió en temes de seguretat així com en el seguiment dels drets inclosos a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la seva adaptació als municipis d’acord amb el seu Article XXVII .

Per veure la moció completa:

https://stcvo.files.wordpress.com/2009/10/mocio-per-millorar-la-policia-de-proximitat2.pdf

L’opinió del Síndic:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/45873.htm/el_sindic_aplaudeix_la_creacio_d_un_consell_de_seguretat

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »